Reproductive Health in St. Petersburg: Women 2004

Tutkimuksessa kartoitettiin 18-44-vuotiaiden pietarilaisten naisten lisääntymisterveyttä ja perheen muodostusta. Kysymysosioita oli seitsemän: taustatiedot, seurustelu ja seksuaalikäyttäytyminen, raskaus ja lapset, raskauksiin ja synnytyksiin liittyvä terveydenhuolto, ehkäisy, lastenhankinnan arvot ja asenteet sekä terveys ja terveyspalveluiden käyttö. Taustatietoina vastaajilta kysyttiin mm. syntymävuotta, siviilisäätyä, avio-/avoliittojen määrää, kansalaisuutta, äidinkieltä, asuinkumppaneita, koulutusta, työmarkkina-asemaa, ammattia, varallisuutta, perheen tuloja ja asunnon kokoa. Tämän jälkeen siirryttiin seksuaalisuutta ja seurustelua käsitteleviin kysymyksiin. Naisilta kysyttiin ensin, minkä ikäisenä he ensi kerran seurustelivat ja olivat yhdynnässä, mitä ehkäisymenetelmää he tällöin käyttivät, montako seksikumppania heillä on ollut kaikkiaan ja viimeisen vuoden aikana, avio- tai avoliiton kestoa sekä tyytyväisyyttä tämänhetkiseen suhteeseen. Lisäksi kysyttiin mahdollisista parisuhteen ulkopuolisista suhteista, edellisestä yhdynnästä kulunutta aikaa, seksuaalista suuntautumista, seksin myymiseen tai ostamiseen osallistumista sekä saadun seksuaalikasvatuksen määrää. Seuraavaksi kysyttiin raskauksista ja lasten määrästä. Vastaajan lapsista tiedusteltiin esimerkiksi heidän syntymävuosiaan, sukupuoliaan sekä kotoa muuttamisen ajankohtaa. Lisäksi kysyttiin imetyksen kestosta sekä lasten hoidosta. Raskaana olleilta naisilta kysyttiin myös mitä terveyspalveluja he olivat raskautensa aikana käyttäneet, oliko kätilö vieraillut heidän luonaan edellisen synnytyksen jälkeen ja oliko heillä ollut raskauden aikana erilaisia terveydellisiä ongelmia, kuten korkeaa verenpainetta tai verensokeriarvoja. Raskaudenkeskeytyksen tehneiltä tiedusteltiin esimerkiksi abortin kuluja, sen tekopaikkaa, tyytyväisyyttä hoitoon sekä päätökseen vaikuttaneita syitä. Lisäksi kysyttiin mahdollisista lapsettomuushoidoista, kuukautisten alkamisajankohdasta ja sukupuolitaudeista. Ehkäisyyn liittyen kysyttiin esimerkiksi edellisessä yhdynnässä käytettyä ehkäisymenetelmää ja sen valintaa tai vaihtoehtoisesti syitä, miksi ehkäisyä ei käytetty. Lisäksi tiedusteltiin vastaajan tyytyväisyyttä nykyiseen ehkäisymenetelmäänsä, hinnan vaikutusta valintaan sekä tyytyväisyyttä terveydenhuoltohenkilökuntaan ehkäisyasioissa. Osion lopuksi kartoitettiin vielä vastaajien mielipiteitä siitä, missä tilanteessa nainen voi kieltäytyä seksistä kumppaninsa kanssa sekä miehen roolista ehkäisy- ja raskausasioissa. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään lastenhankinnan ihanteita kartoittamalla esimerkiksi vastaajan mielipiteitä ihanteellisesta perheen lapsiluvusta, ensisynnyttäjän iästä ja aikavälistä synnytysten välillä. Heiltä, joilla lapsia ei ollut, kysyttiin syitä lapsettomuuteen sekä aikomuksista hankkia lapsia tulevaisuudessa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin syitä siihen, miksi he joko haluavat tai eivät halua (lisää) lapsia ja sitä, voisivatko jotkin yhteiskunnalliset tai henkilökohtaiset muutokset lisätä heidän lisääntymishalukkuuttaan. Lopuksi tiedusteltiin vielä terveydellisiä seikkoja, tyytyväisyyttä terveyteen sekä mahdollisia kroonisia tai pysyviä sairauksia. Lisäksi kysyttiin vastaajan painoa, pituutta, tapaamiskertoja lääkärin kanssa viimeisen vuoden aikana, osallistumista erilaisiin terveydellisiin tutkimuksiin kuten mammografiaan tai gynekologiseen tutkimukseen, tupakointia, alkoholikäyttäytymistä ja huumausaineiden käyttöä. Lopuksi kartoitettiin vielä vastaajan mahdollisesti kokemaa (perhe)väkivaltaa ja siitä kertomista. Taustamuuttujina aineistossa olivat vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, koulutus, tulot, kansalaisuus sekä työmarkkina-asema. Tutkimus kuuluu tutkimusprojektiin "Reproductive Health and Fertility Patterns in Russia - A Comparative Approach (REFER)".

The survey charted the reproductive health and family formation of women aged 18-44 living in St. Petersburg, Russia. Topics included dating and sexual behaviour, pregnancy and children, health care relating to pregnancies and giving birth, contraception, attitudes towards having children, and health and use of health services. Sexual relationships and sexuality were investigated. The respondents were asked how old they had been when they had started dating for the first time and when they had first had sexual intercourse, how old their partner had been, which contraceptive method they had used when they first had intercourse, how many sexual partners they had had within the previous year and in their life, and how long they had been in their current relationship. In addition, opinions were charted on how satisfied they were with their relationship, whether they had had extramarital sexual activity, when they had last had intercourse, whether they were sexually interested in the same sex, whether they had received money or paid for sex, and whether they had received sexual education. Relating to pregnancies and children, questions were asked about breast-feeding, ages of children, previous pregnancies, who took care of the child while R was at work, and who had taken care of R when they had been under school age. Pregnancy and delivery care was surveyed by asking the respondents what kind of health care institutions they had visited during their latest pregnancy, how many times a midwife had visited them after their last delivery, and whether they had had medical conditions or problems relating to pregnancy. The number of abortions, the reasons for having one, the place where the abortion was induced, and satisfaction with treatment received were queried. Childlessness and infertility experienced by the respondents was studied as well as medical examinations or treatment sought for it. One set of questions probed whether the respondents had had any sexually transmitted diseases and what they would have done if they had found out they had contracted one. Use of contraception was surveyed. The respondents were asked which contraceptive method they had used in their latest intercourse, who had decided on the use of contraception, whether they had used contraceptive pills, and whether they were satisfied with the contraceptive method they were using. Additionally, views were charted on whether the cost had affected the decisions to use contraception, satisfaction with health services related to contraception, reasons for which a woman could refuse sexual intercourse, and the role of men in contraception, childbirth, and abortion. Opinions were investigated on the ideal number of children, ideal age for having children, plans to have children in the future, and reasons for having or not having children. The respondents' chronic illnesses and conditions as well as their quality of life and satisfaction with health was charted. Height and weight were queried. The number of visits to a physician in the previous year and health examinations were surveyed as well as how often the respondents smoked and used alcohol. Finally, the respondents were asked whether they had been victims of threatening behaviour, violence, or sexual violence. The survey is part of the research project "Reproductive Health and Fertility Patterns in Russia - A Comparative Approach (REFER)". The researchers have translated the original Russian data into English. Background variables included the respondent's year of birth, marital status, education, income, nationality and economic activity.

Todennäköisyysotanta: ryväsotantaProbability.Cluster

Probability: ClusterProbability.Cluster

Itsetäytettävä lomakeSelfAdministeredQuestionnaire

Self-administered questionnaireSelfAdministeredQuestionnaire

Identifier
Source http://urn.fi/URN:951-33-1408-1
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4ceb7e8a94ca70f1811ea839698ce9a3c583ad4200adfa6e19f7bac19f841859
Provenance
Creator Dubikaytis, Tatyana; Haavio-Mannila, Elina; Hemminki, Elina; Kesseli, Katja; Kirichenko, Svetlana; Kuznetsova, Olga; Regushevskaya, Elena; Rotkirch, Anna; Väänänen, Tuula
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Venäjä; Pietari; Russia; St. Petersburg; Venäjä; Russia