Dokumentation av det centralafrikanska bantuspråket mpiemo (A86c)_3

DOI

The overall aim of the study has been to document and preserve the minority language Mpiemo as well as to analyse it from a linguistic perspective. The language is spoken in some regions of the Central African Republic and Cameroon. The language is classified as A86c according to the Guthrie system and has approximately 29,000 speakers. When the project started there was a translation of the four gospels with a French-based orthography, but no other texts. The documentation has spanned several projects from 1998 onwards and has resulted in, amongst other things, a number of articles on Mpiemo phonetics, phonology, morphology as well as the publication of recorded speech together with transcripts and annotations and texts about the local wild plant life. Purpose: The purpose of the project has been to document and linguistically analyse the Central African language Mpiemo by means of varying subprojects. The dataset contains soud recordings of several texts. Matthew chapter 8 is read by a Mpiemo speaker (Mathurin Mpatoumbo). There are also PDF files of the text which follow the translation made by Gilbert Ankouma, Joseph Apang and Lydia Lundström (1978). The fable Mpi na kubɔ (The dog and the hen) was written down by a native speaker of Mpiemo (Jean-Charles Ankouma) and was then edited together with him and another person (Mathurin Mpatoumbo). The fable was then recorded. Both a sound recording and a transcript with annotation are available. There are also some proverbs collected by Mathurin Mpatoumbo. They are only available as sound recordings. The proverbs are translated into the Sango language but not into French. The reason for this is that they exist in the Sango culture but not in the French.

Studiens övergripande syfte har varit att dokumentera och bevara minoritetsspråket mpiemo samt att analysera det ur ett lingvistiskt perspektiv. Språket talas i delar av Centralafrikanska republiken och Kamerun. Språket klassificeras som A86c enligt Guthrie-systemet och har runt 29 000 talare. Då projektet började fanns en översättning av de fyra evangelierna med fransk-baserad stavning men inga andra texter. Dokumentationen har sträckt sig över flera projekt från 1998 och framåt och har bland annat resulterat i en rad artiklar om mpiemos fonetik, fonologi, morfologi och även publicering av inspelat tal med transkriptioner och annoteringar och texter om vilda växter i området. Syfte: Syftet med projektet har varit att genom olika delprojekt dokumentera det centralafrikanska bantuspråket mpiemo och göra lingvistiska analyser på materialet. Datasetet innehåller inspelningar av några olika texter. Matteus kapitel 8 läses av en mpiemotalare (Mathurin Mpatoumbo). Det medföljer också PDF-filer med texten enligt översättning av Gilbert Ankouma, Joseph Apang och Lydia Lundström (1978). Fabeln Mpi na kubɔ (Hunden och hönan) har skrivits ned av en modermålstalande mpiemoperson (Jean-Charles Ankouma) och sedan vidare bearbetats tillsammans med honom och ytterligare en person (Mathurin Mpatoumbo). Fabeln har sedan spelats in. Det finns tillgång till ljudinspelning och transkription med annoteringar. Finns även några ordspråk samlade av Mathurin Mpatoumbo. Dessa finns endast som ljudfiler. Ordspråken är översatta till sangospråket men inte på franska. Anledningen är att de finns i sangokulturen men inte i den franska.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001680
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ba34721678523d19233e2e25dff0c0cb0b25aeda42beb20ccff311fd23a2dc85
Provenance
Creator Thornell, Christina
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2014
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Humanities; Linguistics
Spatial Coverage Central African Republic; Centralafrikanska republiken