Doctoral Graduates of Years 2004-2005: Career and Employment Survey 2007

DOI

Kyselyllä kartoitettiin vuosina 2004 ja 2005 Suomen yliopistoista valmistuneiden tohtorien varhaista työuraa. Aluksi vastaajalta kysyttiin tohtorinopintojen rahoitustapaa ja syitä tohtorin tutkinnon suorittamiselle. Tämän jälkeen tiedusteltiin työllisyystilannetta kolmella eri ajanhetkellä: puoli vuotta ennen tohtorin tutkinnon suorittamista, puoli vuotta tutkinnon jälkeen ja vastaushetkellä. Lisäksi kahden jälkimmäisen ajanhetken suhteen kysyttiin työn vaativuuden vastaavuutta koulutukseen nähden. Tämän jälkeen kysyttiin mahdollisista työttömyysjaksoista ja työllistymistä vaikeuttaneista tekijöistä. Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin kuvailemaan nykyisen työorganisaationsa tyyppiä ja omaa tehtävänkuvaa. Lisäksi kysyttiin muita työsuhteeseen liittyviä asioita kuten bruttopalkkaa ja pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttä nykyiseen työhön. Lopulta kartoitettiin tohtorin tutkinnon merkitystä työelämän kannalta. Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä valmistuessa luokiteltuna, koulutusala karkeistettuna, yliopisto ja tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna.

The survey charted the employment and early careers of people who had attained doctoral graduates in Finnish universities in 2004 and 2005. The respondents were first asked how they had financed their doctoral studies and what their reasons had been for taking up a doctoral degree. Relating to employment situation and quality of work, questions charted what the respondents' occupational status was, how well their work corresponded to their qualifications, and what reasons had potentially hindered their employment. The respondents who were in paid work were asked their employer type, tasks at work, supervisory tasks, gross monthly income, satisfaction with work, and ability to make use of skills learned in doctoral studies in their job. The respondents who had begun working for a new employer after graduation were asked how they had received the job. The respondents who had a job that was not commensurate to their qualifications were asked what had been the most important reason for accepting the job or continuing to do it. With regard to the significance of doctoral degree in occupational life, opinions were charted on whether the topic of doctoral dissertation had been useful in employment, whether having a doctoral degree had led to an increased salary and better standing in occupational life, and whether doctoral education was useful when it came to employment and skills needed in occupational life. Background variables included, among others, the respondent's gender, marital status, university, field of study, and age at the time of graduation.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2709
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2709
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=51529b65acafcbb1e2882c2ca5d3f6418211c9a690aa5154d96dc8d0c52367d5
Provenance
Creator Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto; Aarresaari network of the Academic Career Services in Finland
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland