Lastenohjaajaopiskelijoiden ammatillinen identiteetti ja uskonnollisuus 2017

Kyselyssä kartoitettiin kristillisten opistojen lastenohjaajaopiskelijoiden ammatillista motivaatiota, identiteettiä ja uskonnollisuutta. Kysely on kolmas seurantatutkimuksessa, jossa tutkittiin vuonna 2014 lapsi- ja perhetyön perustutkinnon aloittaneita opiskelijoita opintojen edetessä. Tietoarkistoon on arkistoitu myös seurantatutkimuksen ensimmäinen (FSD3252) ja toinen kysely (FSD3262). Seurantatutkimus on osa Kirkon koulutuskeskuksen Kasvu kirkon työntekijäksi -hanketta ja sitä ovat rahoittaneet Kirkon koulutuskeskus ja Kirkon tutkimuskeskus. Aluksi kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden kiinnostusta alalle. Kysyttiin, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet haluun opiskella valittua alaa ja pyydettiin arvioimaan erilaisia väittämiä seurakunnan työhön hakeutumisen näkökulmasta. Seuraavaksi oltiin kiinostuneita opiskelijoiden kokemasta yhteisöllisyydestä ja hyvinvoinnista kysymällä muun muassa vapaaehtoistyöhön osallistumisesta. Tämän jälkeen kyselyssä selvitettiin vastaajien uskonnollisuutta ja hengellisyyttä kysymällä kirkkoon kuulumisesta, vastaajien käsityksistä omasta uskonnosta ja miten oma uskonnollisuus vastaa kristinuskoa. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, miten uskonnollisuus ja uskonto näkyy vastaajien arjessa. Lopuksi opiskelijoita pyydettiin arvioimaan osaamistaan monissa erilaisissa opintoihin ja työelämään liittyvissä asioissa kuten lasten ja perheen kohtaamisessa ja uskontokasvatuksessa. Tämän jälkeen opiskelijoita pyydettiin merkitsemään samasta osaamisalueiden listasta ne alueet, joilla osaaminen oli vahvistunut eniten opintojen aikana. Taustamuuttujia ovat oppilaitos ja se, suorittaako tutkintoa opetussuunnitelmaperusteisena vai näyttötutkintona.

The survey charted the professional motivation, identity and religiosity of Children's Instructor students in Christian Institutes of the Evangelical Lutheran Church in Finland. This dataset is based on the third collection wave in a cohort study that followed students studying for an upper secondary qualification in Child Care, Education and Family Welfare as they progressed in their studies. The participating students started their studies in 2014. FSD collections also include the first (FSD3252) and second (FSD3262) waves of this study. The study was part of the project "Student's Development into Church Professionals" (Kasvu kirkon työntekijäksi), funded by Kirkon koulutuskeskus (adult education school of the Evangelical Lutheran Church) and Church Research Institute. First, the respondents were asked about their reasons for applying to Children's Instructor training (e.g. wanting to help others or work with children and interest in religious questions) and to what extent they agreed or disagreed with statements concerning working for a parish (e.g. the reliability of a parish as an employer and trust in the future of educational work in a parish). Next, participation in voluntary work was charted with questions relating to the types of volunteering the participants had done, e.g. helping relatives and acquaintances, fundraising and donating to charities. The survey also charted the respondents' happiness and attitudes towards life and future (e.g. whether they thought that they could get through hard times in life and whether they were worried about the future). The respondents' religiosity was investigated with questions about religious affiliation, religious identity (e.g. whether they identified themselves as spiritual persons and/or conservative in their religion) and how they believed in God. The presence of religion and religiosity in the respondents' lives was charted with questions concerning the frequency of e.g. praying, meditation and reading the Bible, the situations where they prayed (e.g. in the mornings and before a significant event) and their feelings about their faith (e.g. whether comforting or contradictory in their life). Finally, the respondents were asked to evaluate their abilities in aspects relating to their studies and work, such as guiding children and volunteers, cooperating with parents, or religious education, and to mark which of these aspects they felt had developed the most during their studies. Background variables included the respondent's educational institution and whether the respondent aimed for curriculum-based or competence-based qualification.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3263
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=91fc98dc2a78c18d43ef155e5fdcdc92ed4e7aeac8e55022e0482b59b6f35eb7
Provenance
Creator Kirkon tutkimuskeskus; Pohjola, Kirsi; Church Research Institute
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2019
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland