Substance Abuse Treatment: Outpatient Clinic Therapist Responses to Frame Stories 2008

DOI

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja. Aineisto pitää sisällään tutkimushenkilöiden tekstimuotoisia vastauksia heille esitettyyn eläytymistehtävään. Tutkimushenkilöt ovat sellaisia A-klinikoilla päihdetyötä tekeviä terapeutteja, joiden hoitamille päihdeongelmaisille tehtiin saman tutkimuksen yhteydessä oma erillinen lomakekysely (FSD2687). Eläytymistehtävä oli osa terapeuteille tehtyä lomakekyselyä, jonka viimeinen kysymys tämän aineiston muodostava eläytymistehtävä oli. Kyseinen lomakekysely on saatavilla omana SPSS portable -muotoisena aineistona (FSD2688). Tutkimushenkilöille esitettiin viisi erilaista asiakaspuheenvuoroa, joihin heitä pyydettiin vastaamaan siten kun he vastaavanlaisen tilanteen kohdatessaan asiakkaalle vastaisivat; miten he ylipäänsä toimisivat. Osa vastauksista on kirjoitettu käsin ja osa koneella. Eläytymistehtävään vastanneiden taustatiedot on saatavissa lomakekyselyaineistosta FSD2688, jonka vastaajien tunnistenumeroita tämän aineiston numerot vastaavat.

The data are part of Substance Abuse Treatment series, which comprises datasets that can be used in both quantitative and qualitative research. The respondents were therapists/counsellors working in Finnish outpatient clinics whose clients had participated in the study by filling in a separate questionnaire (FSD2687). The data consist of written responses to five different frame stories / vignettes. The respondents were presented with five different hypothetical situations in which clients told about their problems or asked for advice. The respondents were requested to write down how they would proceed and what they would say to the clients. The frame stories were part of a questionnaire that the therapists/counsellors were requested to fill in and which is available as a separate dataset (FSD2688). The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Oma kirjoitus tai päiväkirjaSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Self-administered writings and/or diariesSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/09515070.2012.707116
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2689
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209117948
Related Identifier https://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20221196
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e86b4d3f3c6bd91acdbe10206db5fd4df87eb62ed1c11622e02f31dc43393ff0
Provenance
Creator Saarnio, Pekka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland