KuntaSuomi 2004: koulutoimi 1998

Koulutoimea on tutkittu vuoden 1998 lisäksi myös vuosina 1995 ja 2002. Kahden ensimmäisen vuoden kyselyissä ei ole eroteltu eri oppilaitostyyppejä, vaan kaikille oppilaitosten johtajille on lähetetty sama tutkimuslomake. Tutkimus käsittelee pääasiassa kahta aihealuetta: opetustoimen ohjausta ja johtamista kunnassa sekä oppilaitoksen kehittämispolitiikkaa. Lisäksi vastaajilta on kysytty laajasti perustietoja oppilaitoksesta. Aluksi kysytyissä perustiedoissa vastaaja ilmoittaa esimerkiksi oppilaitoksen omistuspohjan, oppilaiden tai opiskelijoiden sekä henkilöstön määrän ja periikö oppilaitos käyttäjämaksuja eri palveluista. Hän arvioi tyytyväisyyttään opetustoimen oheis- ja tukipalveluiden, kuten oppilasruokailun, siivouksen ja koulukirjaston järjestämiseen sekä merkitsee, miten kyseisten palvelujen tuotanto on järjestetty oppilaitoksessa. Lisäksi vastaajalle esitettiin ostopalveluihin liittyviä kysymyksiä. Opetustoimen ohjausta ja johtamista käsittelevässä aihealueessa kysyttiin muun muassa, mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee oppilaitosta koskevat keskeiset asiat ja pyydettiin arviota kyseisen luottamushenkilöelimen merkityksestä eri asioissa, kuten resurssien hankinnassa. Lisäksi kartoitettiin minkä tahon päätösvaltaan kuuluvat erilaiset oppilaitosta koskevat asiat, esimerkiksi päättäminen työnjaosta, henkilökunnan valinnasta, oppilaiden erottamisesta ja määrärahojen kohdentamisesta oppilaitoksen sisällä. Sen jälkeen tiedusteltiin vielä eri tahojen, kuten EU:n, naapurikuntien ja opettajien, vaikutusta oppilaitoksen toimintaan ja pyydettiin vastaajaa arvioimaan väittäminä esitettyjen tehtäväroolien tärkeyttä omassa työssään sekä kuinka kyseisten roolien merkitys on muuttunut viime vuosina. Kehittämispolitiikan kysymykset tarkastelivat erityisesti vuoden 1994 jälkeen tapahtuneita muutoksia, nykytilan arviointia ja tulevaisuuden kehittämiskohteita. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi onko opetusryhmien suuruudessa/määrässä, oppilaitoksen taloudellisissa resursseissa ja oppilaitoksen arvostuksessa kunnassa tapahtunut muutoksia. He arvioivat nykytilaa muun muassa opetuksen laadun, työilmapiirin, käyttäjämaksujen ja eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön suhteen. Lopuksi tiedusteltiin, onko oppilaitos toteuttanut asiakaskyselyitä ja vastaajille esitettiin koulutointa ja oppilaitosta koskevia väitteitä. Vastaajan taustatietoina ovat syntymävuosi, virkanimike, työkokemus opetustoimen työtehtävissä ja koulutustaso. Lisäksi aineisto sisältää lomakkeen ulkopuolisia taustamuuttujia.

Similar surveys were also carried out in 1995 and 2002. In the first two surveys, different types of educational institutions were not sorted out, and hence the same questionnaire was sent to all heads of educational institutions. The survey deals mainly with two topics: municipal administration and development policies of educational institutions. The respondents were also asked several basic questions on their educational institutions. The first basic questions included topics such as the ownership of the institution, the number of students and personnel, and whether the institution charged fees in exchange for different services. The respondents estimated their satisfaction with different supplementary and support services organised by the educational institutions, including student lunch, cleaning, and maintaining the school library. In addition, they were asked how the provision of those services was organised in the institution. The respondents were also asked about contracted-out services. In relation to management and decision-making, the respondents were asked which elected body was mainly in charge of general educational affairs in their municipality. They also assessed the significance of that elected body in various matters (e.g. the acquisition of resources). Views on which elected body was in charge of different issues related to educational institutions, such as deciding on the distribution of work, the selection of personnel, the expulsion of students, and allocating funds within the institution. Some questions pertained to the effect that various bodies (e.g. the EU, neighbouring municipalities, teachers) had on the activity of the institution. The respondents were also presented with a set of attitudinal statements covering the importance of various roles in their work as well as changes in their importance over the past few years. Questions on the development policy focused especially on changes in the educational services since 1994, their state at the time of the survey, and future prospects. Views on changes in the size and quantity of teaching groups, in financial resources of the educational institution, and in the appreciation of the institution in the municipality were canvassed. Opinions on the present state in the quality of teaching, working atmosphere, user fees, and co-operation with various bodies was charted. Finally, the use of client surveys was explored. Background variables included the respondent's year of birth, title, work experience in the field, and level of education. In addition, the data include external background variables.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2158
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=bc821be988414aa8f240338109db5767aceb5e57fe00c3c4466857dfbaace8c1
Provenance
Creator Mäkelä, Pertti
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland