Collaborative Planning of Urban Green Infrastructure 2013

DOI

Haastatteluilla kerättiin tietoa kaupunkiseutujen viherrakenteen suunnittelua koskevaa opasta varten kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleviltä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työntekijöiltä vuonna 2013. Haastatteluissa käsiteltiin kaupunkiluontoa, viherrakentamista ja yhdyskuntasuunnittelua. Aineisto koottiin osana Kestävää kaupunkikehitystä ekosysteemipalveluilla -tutkimusohjelmaa (Enhancing Sustainable Urban Development through Ecosystem Services, ENSURE), jonka tavoitteena oli tuottaa monitieteistä tietoa ja työkaluja kestävän kehityksen edistämiseksi kaupunkiseuduilla. Tämän osatutkimuksen rahoittajia olivat Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI (50%) ja Suomen ympäristökeskus (50%). Haastattelut mukailivat suurelta osin kysymysrunkoa, jossa aluksi keskusteltiin haastateltavan työnkuvasta ja ihmisen ja luonnon suhteesta sekä ekosysteemien huomioon ottamisesta kaupunkisuunnittelussa. Sitten tiedusteltiin, mitä luonto merkitsee ja tarjoaa ihmiselle kaupungissa, mikä on luonnon merkitys kaupunkiseudun erilaisissa osissa ja mitä haastateltava ajattelee käsitteestä ekosysteemipalvelut. Keskustelua käytiin mm. hulevesien hallinnasta, luonnon moninaisista hyvinvointivaikutuksista ja ekosysteemipalvelu-käsitteen käytettävyydestä. Edelleen haastatteluissa kysyttiin, kenen tulisi huolehtia ympäristö- ja luontoasioista maankäytön suunnittelussa. Keskustelua käytiin mm. maakunta- ja yleiskaavoituksen, asemakaavojen, viheralueohjelmien ja käytännön toteutuksen yhteensopivuudesta ja niiden kietoutumista poliittiseen päätöksentekoprosesseihin sekä järjestö- ja kansalaistoimintaan. Haastateltavilta tiedusteltiin mahdollisia ristiriitoja, joita syntyy suunnittelu- ja päätöksenteossa luonnonhyötyjen huomioimisen kannalta, ja miten näitä ristiriitoja voisi edistää esim. maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL) uudistaessa. Lopuksi haastateltavilta kysyttiin, mitä tietoa kaupunkiluonnon parissa työskentelevät tarvitsevat enemmän ja mitä suunnitteilla olevan viherrakentamisen suunnitteluoppaan tulisi sisältää. Haastatteluissa on taustatiedot niiden suorittamispäivämäärästä, kestosta ja haastateltavien määrästä. Lisäksi on tiedot haastateltavan sukupuolesta, koulutuksesta, organisaatiosta ja organisaation toimialueesta sekä sijainnista.

The archived data consist of 25 interviews conducted to collect information for a nationwide guide on planning green areas in Finland. The interviewees were employees in the public, private, and third sector working in planning of urban nature. Interview themes included nature in cities, building of green spaces, and spatial planning. The data were gathered as a part of the Enhancing Sustainable Urban Development through Ecosystem Services (ENSURE) project, which aimed to produce interdiscplinary knowledge and tools for advancing sustainable development in urban areas. This part of the project was funded by Helsinki University Centre for Environment, HENVI (50%), and Finnish Environment Institute (50%). The interviews mostly followed the interview frame which was sent to the interviewees before the interview. The questions dealt with urban nature in one's work, relationship between man and nature from the viewpoint of urban planning, possibilities that nature in cities offers to people, benefits of green areas in cities, and significance of nature in different parts of the city. Furthermore, the interviewees were asked about possible conflicts in urban planning, how these conflicts could be solved, information required for effective planning, and who should be responsible for preserving nature in cities. Finally, the interviewees were asked about issues that the guidebook for planning of green areas should contain. The background information include the date and duration of the interviews, the number of interviewees, interviewee gender, education, organization, as well as organization location and working area. This dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kohderyhmäkeskustelu: kasvokkainen keskusteluFocusGroup.FaceToFace

Kohderyhmäkeskustelu: puhelinkeskusteluFocusGroup.Telephone

Face-to-face focus groupFocusGroup.FaceToFace

Telephone focus groupFocusGroup.Telephone

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3080
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3080
Related Identifier https://hdl.handle.net/10138/154807
Related Identifier https://urn.fi/urn:isbn:978-952-5225-66-2
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020070146591
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7b58d8ce423b9df7896d19026962ae14ead51e14f6943ae805eca55a9108dab6
Provenance
Creator Faehnle, Maija; Schulman, Harry; Söderman, Tarja; Kopperoinen, Leena; Hirvensalo, Jenni
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2016
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland