Interviews of Theatre Critics 2004-2009

DOI

Haastatteluaineisto on osa tutkimusta, jossa selvitettiin suomalaista teatterikritiikkiä ja sen tekijöitä. Tutkimusta varten haastateltiin teatterikriitikoita, jotka ovat kirjoittaneet arvosteluja suomalaisiin päivälehtiin ja Teatteri-lehteen. Haastattelujen kysymysrungossa tekijä on yhdistänyt haastattelukysymykset Pierre Bourdieun teoreettiseen käsitteistöön. Kysymyksillä pyrittiin selvittämään muun muassa kriitikoiden perhetaustaa, koulutusta ja työuraa kysymällä esimerkiksi kannustettiinko vastaajia kotoa käsin kriitikon uralle ja olivatko he mielestään johdonmukaisesti valinneet teatterikriitikon työn elämänurakseen. Lisäksi kartoitettiin laajemmin kriitikoiden käsityksiä suomalaisesta kulttuurijournalismista ja sen yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta. Kysymyksissä pyydettiin kuvailemaan kriitikon etiikkaa ja teatterialan normikehikkoa sekä antamaan esimerkkejä eri vuosikymmenillä käydyistä teatterikeskusteluista ja kulttuurikamppailuista. Aineisto sisältää yhteensä viisitoista haastattelulitteraatiota, joista kolmetoista on suomeksi ja kaksi ruotsiksi. Haastatteluista suurin osa on tehty käyntihaastatteluina, mutta kahteen on saatu vastaukset sähköpostitse. Taustatietoina on mainittu muun muassa haastateltavan syntymävuosi ja sukupuoli.

The study investigated the views of Finnish theatre critics on the nature and main goals of theatre reviews, changes in reviewing over time, relations between theatre artists and critics, the significance of taste, differences between art forms in terms of reviewing, the ethics of criticism, and theatre reviews as a text form. There were also questions on the participants' own background and how they became critics. In the interview schema, the researcher had combined the questions to be asked with the theoretical concepts presented by Pierre Bourdieu. The data consist of 15 interview transcripts, two of which are in Swedish and the rest in Finnish. Most interviews were face-to-face but two persons were interviewed by e-mail. Background information included the interviewee's gender and year of birth as well interview date and anonymised interview location. The dataset is only available in Finnish, with the exception of two interview transcripts available in Swedish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

SähköpostihaastatteluInterview.Email

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

E-mail interviewInterview.Email

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2963
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2963
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9116-2
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e291aa4c8461232049cf8d6bd23c8cd545bf1b1f88d3f256733da8ff34c79462
Provenance
Creator Linkala, Minna-Kristiina
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland