Smash Asem, oikeusprosessit ja media 2008

Aineiston haastatteluissa käsitellään Smash Asem -mielenosoitusta, tunnettuja oikeusprosesseja yleisemmin sekä tiedotusvälineiden roolia ja valtaa. Haastateltavina on kansalaisaktivisteja, poliisin päällystöviranhaltijoita, muita johtavia viranhaltijoita, tutkijoita sekä oikeuden korkeissa viroissa olevia henkilöitä. Haastatteluissa on pyritty esimerkkitapausten avulla saamaan kokonaiskuva median roolista haastateltavan työssä ja hänen organisaatiossaan. Haastateltavat kuvasivat henkilökohtaista tai organisaatioidensa viestintää, mediahallintaa ja mediajulkisuuden merkitystä liittyen Smash Asem -mielenosoitukseen (tai johonkin muuhun esimerkkitapaukseen) sekä organisaatioidensa toimintaan yleisemmin. Haastateltavat kuvasivat myös miten he itse seuraavat mediaa. Haastatteluissa käsitellään myös sellaisia teemoja kuten kansalaisoikeudet ja poliisin vallankäyttö. Suurimmassa osassa aineiston haastatteluista on esimerkkitapauksena Smash Asem -mielenosoitus, johon haastateltavat eri tavoin työnsä tai toimintansa kautta kytkeytyvät. Osassa haastatteluista keskitytään Smash Asemin sijaan käsittelemään mediaa ja oikeudenkäyntiprosesseja yleensä. Haastattelut on tehty osana laajaa tutkimusprojektia nimeltään Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä, joka on tuottanut myös kolme muuta aineistoa (FSD2505 Hoitajien palkkakiista ja media 2007-2008, FSD2504 Media ja valta -kyselyaineisto 2009 sekä FSD2577 Innovaatioyliopiston perustaminen ja media 2008).

The study investigated legal processes and the role and power of the media in connection with the Smash Asem demonstration in Helsinki, Finland in 2006. The dataset consists of interviews of individuals involved in the demonstration itself or its consequences, such as activists, police authorities, other authorities, researchers and high-ranking authorities of the judiciary. In addition to the role and significance of the media, the interviews also covered civil rights and the exercise of police powers. The interviews were conducted as part of a larger research project "Media as a Holder and a Vehicle of Power", which includes three other datasets (FSD2505 Labour Conflict of the Nurses and the Media 2007-2008, FSD2504 Media and Power 2009, and FSD2577 Creation of the Innovation University and the Media 2008). The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2576
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=042a7dc9bad4c2eb9160cb84503bb6f45e852db721bc1852f805a6f370909273
Provenance
Creator Noppari, Elina; Reunanen, Esa
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland