Plangebied Pompstation Kolff te Waardenburg, gemeente Neerijnen; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Plangebied Pompstation Kolff te Waardenburg, gemeente Neerijnen; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

In opdracht van Ecogroen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart-mei 2015 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband een herinrichtingsproject ten behoeve van het pompstation Kolff, gelegen aan de Veerstraat 19 te Waardenburg in de gemeente Neerijnen. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Binnen het plangebied worden met name vindplaatsen uit de Midden Bronstijd tot en met de IJzertijd verwacht. Deze verwachting is gebaseerd op het voorkomen van een omvangrijke crevasse. Uit de Volle en Late Middeleeuwen kunnen ontginningsboerderijen en bijbehorende sporen (sloten, kuilen) voorkomen. Resten daarvan kunnen direct onder de bouwvoor aanwezig zijn. Voor de perioden van vóór de Midden Bronstijd is de verwachting dat de desbetreffende archeologische niveaus dieper gelegen zijn dan de geplande boordiepte. Tijdens het veldonderzoek is dit beeld bevestigd. Op meerdere locaties ter hoogte van de crevasseafzettingen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Dit duidt erop dat de crevasseafzettingen in de periode Midden Bronstijd-IJzertijd voor kortere of langere tijd bewoond zijn geweest. Het gehanteerde boorgrid is echter te grofmazig om duidelijke bewoningskernen in beeld te brengen. Ditzelfde gaat min of meer ook op voor het middeleeuws niveau. Ondanks het aantreffen van een scherf uit deze tijd zijn er geen concrete aanwijzingen op het voorkomen van ontginningsboerderijen aangetroffen. Het gehanteerde boorgrid is hiervoor te grof. Om eventuele vindplaatsen uit bovengenoemde perioden nader in kaart te brengen wordt het volgende vervolgonderzoek aanbevolen: - Ter hoogte van de crevasseafzettingen inclusief een bufferzone van 50 m wordt bij diepe en omvangrijke ingrepen een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek aanbevolen. Het gaat om een totale oppervlakte van 3,51 hectare; - Ter hoogte van de crevasseafzettingen inclusief een bufferzone van 50 m wordt bij beperkte en ondiepe ingrepen een intensieve begeleiding aanbevolen. Het gaat om een totale oppervlakte van 0,66 hectare en een lengte van 760 m; - Voor het overige deel van het plangebied wordt een extensieve begeleiding aanbevolen. Het gaat om een totale lengte van 3.750 m. Zowel een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) als een archeologische begeleiding behoort conform de KNA versie 3.3 plaats te vinden op basis van een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient voor aanvang van het onderzoek te worden opgesteld door een senior-archeoloog en te worden geaccordeerd door het bevoegd gezag.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbs-23wa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rm-mdt6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:335029
Provenance
Creator Goossens, E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gelderland; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2024
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format gml (.gml); pdf (application/pdf); gml bestand (geography markup language, geodata); xml schema (xml schema definition); xml bestand
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.233 LON, 51.846 LAT); Gelderland; West Betuwe; Waardenburg; Pompstation De Kolff; 39C (kaartblad)