RWAAI: Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage

The Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage (RWAAI) is a digital multimedia resource dedicated to the maintenance of research materials documenting the intangible heritage of the Austroasiatic communities of Mainland Southeast Asia and India. It is the first resource dedicated to a specific language family in this diverse and dynamic region. RWAAI serves to: Consolidate both legacy and newly created materials and expertise into a unique, persistent and accessible multidisciplinary resource documenting the languages and cultures of Austroasiatic-speaking communities. Provide a digital workspace for contributors where they can store, curate and reuse their research collections. Facilitate the presentation of intangible heritage collections for fellow researchers, community members, and the general public by assisting depositors in the digitisation, cataloguing and presentation of their research collections. Bring together an international network of Austroasiatic scholars to generate new initiatives in the evolving field of eScience. Provide capacity building in MSEA to promote the documentation of intangible heritage, and sustainable archiving technology and data management. Purpose: To maintain research materials documenting the intangible heritage of the Austroasiatic communities of Mainland Southeast Asia and India.

The Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage (RWAAI) är en digital multimediaresurs med syfte att underhålla forskningsmaterial som dokumenterar det immateriella kulturarvet för austroasiatiska folkgrupper på det sydostasiatiska fastlandet och i Indien. Det är den första resursen som är ägnad åt en särskild språkgrupp i denna varierande och dynamiska region. RWAAI syftar till att: Förena såväl äldre som nyskapat material och expertis till en unik, beständig och tillgänglig interdisciplinär resurs som dokumenterar språk och kultur i de austroasiatisk-talande folkgrupperna. Erbjuda ett digitalt arbetsutrymme där medarbetare kan lagra, organisera och återanvända sina forskningsmaterial. Möjliggöra presentationen av samlingar av immateriellt kulturarv för austroasiatiska talare, forskarkollegor och allmänheten genom att bistå bidragande medarbetare med digitalisering, katalogisering och presentation av deras forskningsmaterial. Sammanföra ett internationellt nätverk av austroasiatiska forskare och på så sätt skapa nya initiativ inom det framväxande eScience-området. Erbjuda kapacitetsuppbyggnad inom MSEA för att främja dokumentationen av immateriellt kulturarv, såväl som hållbar arkiveringsteknik och datahantering. Syfte: Att underhålla forskningsmaterial som dokumenterar det immateriella kulturarvet för austroasiatiska folkgrupper på det sydostasiatiska fastlandet och i Indien.

Identifier
Source https://snd.gu.se/catalogue/study/ext0056
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=faf27394cbf98790891a07e5846d8ac7c9c6e137aea64facf7d2bf8ffb8517ca
Provenance
Creator Niclas Burenhult; Nicole Kruspe
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Fine Arts, Music, Theatre and Media Studies; Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; History; Humanities; Linguistics; Music; Natural Sciences
Spatial Coverage Bangladesh; Bangladesh; Myanmar; Burma; India; Indien; Cambodia; Kambodja; Lao Peoples Democratic Republic; Laos; Malaysia; Malaysia; Thailand; Thailand; Viet Nam; Vietnam