Saarijärven reitin tila ja muutokset: asukaskysely 2015

DOI

Aineistossa kartoitettiin Saarijärven reitin alueella asuvien arvioita alueen vesistöjen tilasta ja muutoksista ja muutosten vaikutuksista ihmisten elämään. Kyselyyn osallistui vakituisia sekä vapaa-ajan asukkaita Kyyjärven, Karstulan, Saarijärven ja Uuraisten kunnista. Kyselyyn vastasi 478 henkilöä, joista 200 oli naisia ja 273 miehiä. Tutkimusta rahoittivat Keski-Suomen liitto, Saarijärven kaupunki sekä Karstulan ja Uuraisten kunnat. Asukkailta kysyttiin heidän suhteestaan luontoon ja vesistöihin. Vastaajia pyydettiin arvioimaan oman lähivesistön tilan muutosta ajallisesti sekä erilaisten tekijöiden vaikutusta vesistön tilaan. Vaihtoehtoja olivat esimerkiksi turvetuotanto, kalankasvatus, metsien ja soiden ojitus, teollisuuspäästöt vesistöjen kunnostus ja sääntely, asutusten jätevedet ja peltojen lannoitus. Vastaajat arvioivat mahdollisten muutosten vaikutusta mm. järvien ja jokien tilaan, järvi- ja jokiveden käyttöön, rantoihin ja kasvillisuuteen sekä kaloihin. Asukkaat myös kertoivat, miten muutokset ovat vaikuttaneet heidän harrastus- ja virkistystoimintaansa vesistöjen lähellä tai esimerkiksi järviveden käyttöön kotitöissä. Vastaajat kertoivat, minkä tahojen heidän mielestään pitäisi huolehtia vesistöjen puhtaudesta, sekä millaisia vaikutusmahdollisuuksia asukkailla on vesistöjen tilan parantamiseen. Asukkailta kysyttiin, mikä on kansalaistoiminnan rooli vesistöjen tilan parantamisessa, ja ovatko he itse osallistuneet jossain muodossa tällaiseen toimintaan. Taustatietoja aineistossa ovat vastaajien sukupuoli, ikä, koulutus, toimiala, ammattiryhmä sekä se, asuuko vastaaja vakituisesti Saarijärven reitin alueella.

Todennäköisyysotanta: suhteuttamaton ositettu otantaProbability.Stratified.Disproportional

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.30663/ay.60607
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3306
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=99c2763efe0f200d5bdedf14f0e0e9b92fab79934de5b7c03a8dfb308c14cca2
Provenance
Creator Konttinen, Esa; Möttönen, Sakari; Salo, Miikka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish
Resource Type Kvantitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Karstula; Kyyjärvi; Saarijärvi; Uurainen; Suomi