Tampere Praksis: Adult Social Work Clients' Views on Applying for Social Assistance 2018

DOI

Aineistossa keskeisinä teemoina ovat toimeentulotuen hakeminen, tuen merkitys henkilökohtaiselle taloudelle ja omatyöntekijän rooli. Aineisto sisältää neljä Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaan haastattelua. Aineisto on kerätty sen jälkeen, kun perustoimeentulotuen hakeminen siirtyi kunnista Kansaneläkelaitokselle vuonna 2017. Haastatteluissa kysyttiin erilaisia kokemuksia, millaista on hakea toimeentulotukea kunnalta ja Kelalta, ja millaisia ajatuksia haastateltavissa herätti toimeentulotuen hakemisen siirtyminen kunnilta Kelalle. Haastattelut sisälsivät myös kysymyksiä siitä, miten toimeentulotukeen liittyvää byrokratiaa voisi vähentää, ja miten tuen hakemista voisi kehittää. Aineiston taustatietoina ovat haastatteluajankohta, haastateltavien sukupuoli sekä ikä.

This dataset consists of four interviews with adult social work clients in Tampere, Finland. Themes of the interviews included applying for basic social assistance, importance of social assistance for personal finances, and the role of their appointed social worker. The data were collected after the transfer of the responsibility for granting basic social assistance from municipal social welfare offices to the Social Insurance Institution of Finland (Kela). The interviews discussed experiences of applying for social assistance via Kela as opposed to the municipality, and how the transfer had affected the participants. The interviews also discussed how bureacracy related to social assistance could be reduced and how applying could be developed. Background information included month and year of interview as well as gender and age of interviewee. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3405
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3405
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201906121976
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=fdcb47aeaeedf7fe099f5d22a06a6564c64db60b868b135973a42f655a4b62c8
Provenance
Creator Tampere Praksis; Tampere Praksis Project
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Tampere; Finland; Tampere; Suomi; Finland