Interviews of Finnish Sociologists 1978-1981

DOI

Aineisto koostuu vuosina 1978-1981 tehdyistä suomalaisten sosiologien haastatteluista. Haastatteluissa käydään läpi pitkänlinjan sosiologien tutkimusuraa. Tutkijoiden tutkimustoiminnan elinkaarta kartoitetaan vaihe vaiheelta alkaen sosiologian opintoihin hakeutumisesta aina väitöskirjan kirjoittamiseen ja haastattelun aikaiseen tutkimustoimintaan saakka. Haastattelujen kautta avautuu näköala suomalaisen sosiologian silloisiin ajankohtaisiin trendeihin sekä haastateltujen siihen astisen uran aikana kulloinkin vallalla olleisiin teoreettis-metodologisiin suuntauksiin. Lisäksi ne sisältävät tietoa suomalaisesta 1970-1980- lukujen taitteen yliopistomaailmasta. Ennen kaikkea haastattelut sisältävät mielenkiintoisia henkilökohtaisia pohdintoja ja kuvauksia aikamme sosiologien tutkijan urista. Sosiologit tarkastelevat oman uransa rakentumista erilaisten tapahtumaketjujen ja valintojen kautta. Haastattelujen alkuosassa keskitytään siihen, mikä on alkujaan johdattanut haastateltavat opiskelemaan sosiologiaa. Haastateltavia pyydettiin kertomaan merkittävimmistä taustavaikuttajista oman opiskelu- ja tutkimusuran varrelta. Tällaisia taustavaikuttajia olivat mm. kollegat, opinnäytetöiden ohjaajat ja professorit. Haastattelut etenevät siten, että niissä käsitellään aikaa ennen ja jälkeen väitöskirjan kirjoittamisen. Haastatteluissa selvitetään, miten kunkin sosiologin väitöskirjaprosessi eteni, minkälainen oli väitöskirjan saama vastaanotto ja sen merkitys akateemiselle kentälle. Muita käsiteltäviä teemoja haastatteluissa ovat mitä väitöskirjan ilmestymisen jälkeen seurasi ja mitkä tekijät ovat sittemmin ohjanneet tutkimusaiheiden valintaa. Lisäksi haastateltavilta kysytään kansainvälisistä yhteistyöverkostoista sekä haastateltavien käyttämistä keskeisimmistä julkaisu- ja tiedonhakukanavista. Haastattelut on kerätty kahden eri projektin yhteydessä. Haastateltaville esitetyt kysymykset vaihtelevat riippuen haastateltavasta henkilöstä ja projektista, jonka yhteydessä haastattelu on tehty. Osaa haastateltavista on haastateltu molempien projektien yhteydessä. Aineiston mukana toimitetaan kunkin haastateltavan erilliset haastattelukysymykset. Kaikkien haastattelujen osalta haastattelukysymyksiä ei ole arkistossa. Haastateltavat esiintyvät haastatteluissa omilla nimillään.

The qualitative interview study focused on the research career of the most important sociologists in Finland in the time period of 1978-1981. The data consist of 30 interview transcripts. Research careers were studied stage by stage, from the start of sociology studies to research activities at the time of the interview. The interviews charted what had made the sociologists to choose sociology, who had had most influence on their studies and research, doctoral thesis process, reactions to the thesis, subsequent career, what factors influenced their choice of research themes, their international cooperation networks, and key publication and information source channels. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2775
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2775
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=13170ebf605b03985177210dba8d0770b57ff634fb86318eb4c458ecfe6fdbc2
Provenance
Creator Kaukonen, Erkki; Rautio, Pertti; Suhonen, Pertti
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland