DDI description: Finnish Municipal Election Study 2017 DDI-kuvailu: Kuntavaalitutkimus 2017 Finnish Municipal Election Study 2017 Kuntavaalitutkimus 2017 Ketä kiinnostaa? Analyysi kunnallisiin keskustelutilaisuuksiin osallistuvien toimijuudesta Kuntademokratiaindikaattorit 2017.

Tutkimuksessa kartoitettiin politiikkaan liittyviä asenteita, mielipiteitä ja käyttäytymistä vuoden 2017 kuntavaaleissa. Tutkimus on osa Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) hanketta ja se myös rahoitti tutkimusaineiston keräystä. Aluksi kyselyssä kartoitettiin vastaajien kiinnostusta politiikkaa ja äänestämistä kohtaan sekä vaalikampanjoinnin ja kuntavaaliviestinnän seuraamisen tapoja ja määrää. Seuraavaksi kerättiin tietoja siitä, miten vastaajat saivat tietoa kuntavaaleista, puolueista ja ehdokkaista ja mitkä olivat vastaajille tärkeitä politiikkaan liittyviä asioita ja vaaliteemoja. Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien kiinnostusta valtakunnallisia ja paikallisia asioita kohtaan. Tämän jälkeen vastaajien mielipiteitä ja tyytyväisyyttä demokratiasta, äänestämisestä, puolueista, hallituksesta ja eduskunnasta selvitettiin erilaisten väittämien avulla. Vastaajien vaikuttamisen määrää ja sen keinoja liittyen poliittisiin asioihin ja kuntapalveluihin selvitettiin mielipidekysymysten avulla. Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien asenteita ja suhtautumista sote-uudistusta kohtaan. Lopuksi kyselyssä kartoitettiin vastaajien poliittista aktiivisuutta, äänestämismotiiveja ja äänestämiskäyttäytymistä pyytämällä heitä arvioimaan erilaisten väittämien tärkeyttä heille itselleen. Kyselyssä selvitettiin myös puolue- ja ehdokasvalintojen syitä ja tärkeyttä. Taustamuuttujina aineistossa ovat ikä, sukupuoli, erilaisia aluemuuttujia, koulutus, siviilisääty, työ- ja elämäntilanne, erilaisia ammattiryhmään ja -liittoon liittyviä muuttujia, toimiala, yhteiskuntaluokka, kotitalouden tulot, perherakenne, äidinkieli, kunnan asukasluku ja muuttuja siitä, työskenteleekö tai opiskeleeko vastaaja äänestyskunnassa.

The study charted Finnish political attitudes, opinions and behaviour in the 2017 municipal elections in Finland. The study was part of a project of the Foundation for Municipal Development (KAKS) which also funded data collection. First, the respondents' interest in politics and municipal election campaigning was charted as well as what sort of sources the respondents used for municipal election communications and information. The respondents were also asked where they received information regarding the election, parties and candidates and what they considered important election themes in the municipal elections. It was also examined whether the respondents were mainly interested in national or local issues in the municipal elections. Next, the respondents were asked to evaluate whether they agreed or disagreed with a set of attitudinal statements regarding satisfaction with democracy, voting, parties, the Government and the Parliament, municipal politics, the importance of municipal elections, and the residents' ability to impact local matters. The respondents were also asked how important they considered having an influence on different municipal services, e.g. education, public transport, land use planning, libraries and healthcare. The respondents' attitudes toward the social and healthcare reform ('Sote reform') were also examined. Finally, the survey charted the respondents' political activity, motives for voting and voting behaviour with questions regarding active citizenship in the past, how they would prefer to impact matters in their municipality, and political party preference. Depending on whether the respondents had voted or not in the 2017 municipal elections, reasons for not voting or for choosing the party and candidate were enquired. Background variables included age, gender, municipality and region of residence, type of municipality of residence and residential area, education level, marital status, economic activity and occupational status, occupational group and sector, membership in a trade union or professional association, self-perceived social class, annual gross income of the household, household composition, mother tongue, unemployment in the previous year, and the political party the respondent had voted for in the 2017 and 2012 municipal elections.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:tuni-202205255233
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6ee1451afee15eefde84e5dc2dc80f083f56c31d81ca9e9d7ba67dbaa276fc02
Provenance
Creator Borg, Sami
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2018
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland