Corruption and Political Institutions in Botswana and Austria 2009-2012

DOI

Aineisto koostuu Botswanassa ja Itävallassa tehtyjen englanninkielisten haastattelujen litteraatioista ja haastattelumuistiinpanoista. Haastatteluissa käsitellään poliittisten instituutioiden ja korruption välistä yhteyttä sekä vastuullisuutta. Haastateltavat edustavat pääasiassa erilaisia tutkimuksen kohdemaissa toimivia vaikutusvaltaisia poliittisia elimiä, tai niiden toimintaa tutkivia tai tarkkailevia tahoja. Haastateltavien taustaorganisaatioita ovat esimerkiksi Transparency International, YK, presidentin kanslia, sisäministeriö, oikeusasiamiehentoimisto sekä paikalliset yliopistot. Haastattelukysymykset liittyvät mm. vallitsevaan poliittiseen järjestelmään ja sen toimivuuteen, valtaan ja sen jakautumiseen, vastuullisuuteen, äänestyskäytäntöihin, byrokratiaan sekä korruptioon. Molempien maiden kohdalla käytettiin kyseiselle maalle räätälöityä kysymysrunkoa, jotka kuitenkin olivat pääteemoiltaan yhteneväiset. Osa haastatteluista on litteroitu tarkemmin kuin toiset ja osasta on olemassa vain muistiinpanot. Itävallassa tehdyt haastattelut on purettu äänitteiltä litteraatioiksi käyttäen ranskalaisia viivoja. Pääsääntöisesti Itävallan haastattelut on litteroitu varsin sanatarkasti. Botswanassa tehtyjä haastatteluja ei ole alunperinkään äänitetty vaan niistä on tehty ei-sanantarkka translitterointi haastattelumuistiinpanojen perusteella. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja ja haastattelumuistiinpanoja on helppo selata.

The study investigated views on accountability and the connection between corruption and political institutions in Botswana and Austria. The data consist of transcriptions and notes of interviews conducted in English. The interviewees represented different influential political bodies and actors studying or monitoring such bodies. These bodies and actors include, for example, Transparency International, the UN, the Office of the President, the Office of the Ombudsman and universities. The interview questions charted views on the prevailing government structure, power and division of powers, accountability, electoral system, bureaucracy and corruption. There was a separate set of questions tailored for each country, but the main themes were mostly the same. Some of the interviews have been transcribed more precisely than the others and for some interviews only notes exist. The interviews conducted in Austria have mostly been transcribed verbatim from recordings. The interviews conducted in Botswana were not recorded and have therefore been transcribed non-verbatim from notes made during the interviews.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2831
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2831
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ecc2cf6df281da4dcbae843db132a65d9587a8595ab7491e406c4243f8c17047
Provenance
Creator Groop, Catharina
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Botswana; Itävalta; Botswana; Austria; Botswana; Itävalta; Botswana; Austria