DDI-kuvailu: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1997: syksy DDI description: Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1997: Autumn Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1997: syksy Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 1997: Autumn Suomalaisten turvallisuuspoliittisten mielipiteiden kehitys 1990-luvulla MTS-tutkimukset 1990-1997

Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteina olivat mm. kansalaisten käsitykset ulkopolitiikan hoidosta ja valmiusjoukoista. Vastaajilta kysyttiin henkilökohtaista mielipidettä aseellisesta maanpuolustuksesta, jalkaväkimiinoista, taisteluhelikoptereista, vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä ja puolustusvoimille myönnettävistä varoista. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä puolueettomuuspolitiikan merkityksestä, sotilaallisesta liittoutumisesta, EU-jäsenyyden vaikutuksista Suomen kehitykseen sekä Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaikuttavista ilmiöistä. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, sosiaaliryhmä, koulutus, asuinpaikka ja asuinalue.

In the survey, Finnish citizens' views on, for instance, stand-by forces and the administration of foreign policy were probed. The respondents were asked to state their personal opinions on armed civil defence, antipersonnel land mines, combat helicopters, voluntary civil defence, and the funding of the Finnish Defence Forces. Opinions on military alliances and the meaning of neutrality policy were also monitored. In addition, the respondents were asked to assess the impact of EU membership on Finland's development, as well as phenomena influencing the security of Finland and Finnish citizens. Background variables included the respondent's sex, age group, social group, education, and the place and area of residence.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Mixed probability and non-probabilityMixedProbabilityNonprobability

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1166
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6c11645e17eadf587dbee1b0671992f004c83d23026c56a3a0b6ed47e85264a8
Provenance
Creator Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS); Advisory Board for Defence Information (ABDI)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland