Neighbourhood Sports Facilities 2005: Project Manager Survey

Tutkimus on osa Nuori Suomi ry:n toteuttamaa lähiliikuntapaikkojen monitahoarviointia. Arviointitietoa kerättiin neljältä eri taholta: lähiliikuntapaikkahankkeiden toteuttajilta (FSD2537), lähiliikuntapaikkojen lähiympäristön lapsilta ja nuorilta (FSD2535) sekä heidän vanhemmiltaan (FSD2536) ja kouluilta (FSD2538), joiden piha-alueet oli kunnostettu asuinalueen lähiliikuntapaikoiksi. Toteuttajakyselyn kysymykset oli jaoteltu seuraaviin aihepiireihin: hankkeen suunnittelu ja toteutus, lähiliikuntapaikan käyttöönotto, kunnossapito ja huolto sekä toteutuneen hankkeen arviointi. Suunnitteluun liittyen kysyttiin muun muassa ulkopuolisten ostopalvelujen käytöstä, suunnittelutiedon hankinnasta ja vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa, suunnitellusta lähiliikuntapaikan vaikutusalueen koosta, toiminnallisista ja sosiaalisista tavoitteista sekä painotuksista erilaisissa ominaisuuksissa ja näkökulmissa, kuten lähiliikuntapaikan monikäyttöisyys, esteettömyys, turvallisuus ja ekologisuus. Toteutus-osiossa tiedusteltiin hankkeen kestoa käynnistymisestä valmistumiseen, aikataulutuksen onnistumista, rahoitusjärjestelyjä sekä budjetin ja toteutuneiden kokonaiskustannusten vastaavuutta. Lisäksi kysyttiin muun muassa, liittyikö kustannuksiin tai rakentamisvaiheeseen jonkinlaisia yllätyksiä tai ongelmia ja hyödynnettiinkö hankkeessa talkootyötä jollakin osa-alueella. Käyttöönottovaiheesta haluttiin tietää, liittyikö tähän avajaisjuhlallisuuksia ja minkälaista tiedottamista tai viestintää asukkaille suunnattiin. Kunnossapitoon ja huoltoon liittyen kysyttiin, kenen vastuulla tämä on ja onko kunnossapidossa tai huollossa esiintynyt yllätyksiä tai ongelmia. Lisäksi tiedusteltiin ilkivallasta ja häiriökäyttäytymisestä liikuntapaikalla. Viimeisessä osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan toteutunutta lähiliikuntapaikkahanketta muun muassa sijainnin, saavutettavuuden, kestävyyden, turvallisuuden, viihtyisyyden, esteettisyyden, monikäyttöisyyden ja huollettavuuden osalta sekä kysyttiin myös hankkeen vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi tiedusteltiin kunnan muista lähiliikuntapaikkahankkeista ja lähiliikuntapaikkasuunnitelmasta. Lopuksi annettiin mahdollisuus omille kommenteille. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat ammattinimike, työnantaja, lähiliikuntapaikkahankkeen nimi, hankealoitteen tehnyt taho ja hankkeen vetovastuun omannut taho.

The survey was part of a multifaceted evaluation of neighbourhood sports facilities carried out by Young Finland Association. Data were collected from four different sources: from project managers of sports facility construction projects (FSD2537), children and young people in the neighbourhood where the facility is located (FSD2535), their parents (FSD2536), and schools if the facility was located in the schoolyard (FSD2538). The main themes of the project manager survey were the goals set for the project, planning and execution of the project, opening and maintenance of the neighbourhood sports facility in question and evaluation of the project. Background variables included the respondent's job title, employer, name of the neighbourhood sports facility construction project, the body which had initiated the project and the body responsible for the project.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2537
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e5cdc910e0387627a4606c00e92ed3c3e7743b89b4ecbc70dd9d6f478fa0cf4a
Provenance
Creator Kantomaa, Marko; Karvinen, Jukka; Norra, Jan; Orjala, Anu; Ruokonen, Reijo
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland