Interviews on Enterprise Development in Kauhajoki 2013

DOI

Haastatteluilla on kerätty tietoa Kauhajoen elinkeinoelämän kehityshistoriasta ja yrittäjyydestä 1950-luvulta 2000-luvulle. Haastateltavat ovat kauhajokelaisia yrittäjiä, asiantuntijoita, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet tai yhä vaikuttavat paikalliseen elinkeinoelämään ja sen kehitykseen. Haastateltavia oli yhteensä 56 henkilöä, joista yhtä haastateltiin kaksi kertaa. Haastatteluissa on sovellettu kahta eri haastatteluteemarunkoa. Pääasiallisten yrittäjien haastatteluissa on painotettu eri teemoja kuin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden. Pääasiallisten yrittäjien haastattelun teemarungossa on kuusi eri teemaa. Teemat käsittelevät aikaa ennen ensimmäisen yrityksen perustamista, ensimmäisen yrityksen perustamisvaihetta, perustamisen jälkeisiä vaiheita, yritystoimintaan vaikuttaneita tärkeimpiä tekijöitä, itseä yrittäjänä ja Kauhajoen seutua yrittämisympäristönä. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden haastatteluissa teemoja oli kahdeksan. Ne keskittyivät Kauhajoen kehitykseen kuntana 1960-luvulta vuoteen 2013. Haastateltavilta kysyttiin muun muassa yritystoiminnan kehityksestä suuren laman aikana ja sen jälkeen. Taustatietoina haastateltavista mainitaan nimi, ikä ja tietoa heidän pääasiallisesta toiminnastaan Kauhajoella. Taustatiedoissa on kerrottu esimerkiksi haastateltavien perustamat tai johtamat yritykset, virat, mahdolliset luottamustehtävät tai erikoisasiantuntemus. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

The interview study focused on business life and entrepreneurship in Kauhajoki, Finland, from the 1950s to the 21th century. The data consist of interview transcripts. The interviewees were entrepreneurs, self-employed persons, experts, public officials and shop stewards who had had a significant role in the development of local businesses. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2882
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2882
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c813aa2cc1d06bd932dae928df0f11fb4571b2a3455c7c8218967a5515858744
Provenance
Creator Hautamäki, Lauri; Taimi, Heikki; Kleemola, Jussi; Jyllilä, Erkki; Mäki-Rahkola, Jari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Kauhajoki; Finland; Kauhajoki; Suomi; Finland