Svensk-jiddisch-svensk ordbok

DOI

Yiddish-Swedish-Yiddish Dictionary contains around 8200 entries. It contains three parts: one Swedish-Yiddish part, one Yiddish-Swedish part where the search words are indexed according to the Hebrew alphabet and lastly one transcribed Yiddish-Swedish part where the searchwords follow a phonetical pronouncation according to the Swedish alphabet.

Jiddisch-svensk-jiddisch-ordboken innehåller omkring 8 200 uppslagsord. Den består av tre delar: en svensk-jiddisch del, en jiddisch-svensk del där sökorden följer det hebreiska alfabetet och en transkriberad jiddisch-svensk del där sökorden följer uttalet utifrån det svenska alfabetet.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f864a5fc1db21d59fddfdc983d8b76c8d56332a9895f77859bd6f0a39a2fdf5a
Provenance
Creator Hessel, Jean
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Humanities; Linguistics; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige; Israel; Israel