DDI-kuvailu: Maaseudun naiset yrittäjinä 2001-2009 DDI description: Women Entrepreneurs in Rural Areas 2001-2009 Maaseudun naiset yrittäjinä 2001-2009 Women Entrepreneurs in Rural Areas 2001-2009 Yhteisyyden luomista ja eron kokemuksia - haastattelu, konteksti ja feministinen tietäminen Creating Togetherness and Experiencing Difference in Feminist Interview - Knowing in a Post-Standpoint Way? Maaseudun naiset yrittäjinä - toimijoina, kohteina vai piilossa? "Tää on mun maailmani" - maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Maaseudun naiset yrittäjinä. Elettyjä käytäntöjä ja jaettuja tulkintoja yrittävässä yhteiskunnassa Naisissa maaseudun voima? - Yrittäjyyden toiveita ja toteumia Yrittäjyyttä tulkitsemassa. Sukupuoli ja paikka maaseutuyrittäjyydessä It Is All Inseparable. Entrepreneurship, Gender and Social Space in the Life-Course Perspective Epävarma työ, yrittäjätapaisuus ja paikkatunne: syrjäseudun naisen esimerkki. "Sitä palkintoo ei ehkä koskaan tule": Toimijuuden tunnustus ja maaseudun naisyrittäjät Yrittäjän vapaus ja epävarmuus. Maaseudun naisyrittäjien kokemuksia työn epävarmuudesta ja selviytymiskeinoista

Aineisto koostuu 16 pohjoiskarjalaisen ja pirkanmaalaisen naisyrittäjän haastattelusta, jotka tehtiin osana laajempaa postikyselyä. Aineisto kartoittaa elämänkerralliseen tyyliin maaseudun naisten yritystoimintaa, maaseutuyrittämisen ongelmia ja etuja, yrittäjyyteen ryhtymisen syitä, sen taloudellisia näkymiä nykyisin ja tulevaisuudessa, sekä perhe-elämän sovittamista yrittäjyyteen. Aineistossa on kaksi osiota. Näistä ensimmäinen toteutettiin vuosina 2001-2002 ja jälkimmäinen vuonna 2009, jolloin samoihin yrittäjiin otettiin uudelleen yhteyttä. Tutkija työskenteli ensimmäisen osion aikana Yhdyskuntatieteiden laitoksella ja jälkimmäisen Sosiaalitutkimuksen laitoksella. Taustatietoina ovat haastateltavan ammatti/toimiala, asuinseutu, sekä haastattelun ajankohta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

The data consist of face-to-face interviews of 16 female entrepreneurs in the North Karelia and Pirkanmaa regions in Finland. The main themes of the interviews were female entrepreneurship in rural areas, challenges and advantages of rural enterprise, reasons for becoming an entrepreneur, financial circumstance at the time of the interview, financial prospects, and life-work balance. The same entrepreneurs were interviewed in 2001-2002 and again in 2009. Background variables included the interviewee's occupation/industry and region. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2508
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b44995bec9d868bc445ff922310fc33f512ae1082bb3cd81475378790d05c7ec
Provenance
Creator Ikonen, Hanna-Mari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland