Sosiaalibarometri 2006

Kyselyssä vastaajina olivat sosiaalitoimien, Kansaneläkelaitoksen toimistojen, työvoimatoimistojen sekä terveyskeskuksien johtavissa asemissa olevat työntekijät. Kyselyssä kartoitettiin laaja-alaisesti vastaajien organisaatioiden tilannetta ja palveluiden vastaavuutta organisaation toiminta-alueen asukkaiden tarpeisiin. Vastaajilta kysyttiin organisaation henkilöstöresursseista mm. henkilökunnan määrän muutosta, henkilöstön riittävyyttä ja uusien työntekijöiden rekrytoinnin onnistuneisuutta. Organisaation toiminta-alueen tilanteesta tiedusteltiin kuntien voimavarojen riittävyyttä palvelujen (mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen) tuottamiseen sekä väestön hyvinvoinnin kokonaistilannetta. Vastaajilta kysyttiin, mistä väestöryhmästä organisaatiossa ollaan eniten huolestuneita sekä onko organisaatiossa tehty erityistoimenpiteitä tiettyjen väestöryhmien, kuten mielenterveysongelmaisten, tilanteen helpottamiseksi ja ovatko nämä toimenpiteet olleet riittäviä. Sosiaaliturvaetuuksista kartoitettiin mm. tasokorotusten ja viranomaisyhteistyön tarvetta. Kunkin organisaation vastaajia pyydettiin arvioimaan organisaation toimialan palveluiden vastaavuutta toiminta-alueen asukkaiden tarpeisiin. Tämän lisäksi kysyttiin neuvontapalvelujen muutoksesta ja sähköisten palvelujen vaikutuksesta niin asiakkaisiin kuin henkilökuntaankin. Sosiaalitoimien, Kelan toimistojen ja terveyskeskusten vastaajilta kysyttiin ostopalvelusopimusten määrien muutoksesta. Kaikkia vastaajia pyydettiin arvioimaan eri tahojen, kuten Kelan, yksityisen sektorin ja järjestöjen, tuottamien palvelujen riittävyyttä ja laatua. Lisäksi kysyttiin yhteistyön toimivuutta eri viranomaistahojen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Vastaajilta tiedusteltiin myös, onko organisaation toiminta-alueella työvoiman palvelukeskusta ja jos oli, pyydettiin arvioimaan väittämiä palvelukeskuksen toiminnan onnistuneisuudesta. Kunnan sosiaalitoimen ja terveyskeskusten vastaajia pyydettiin määrittämään omaa työnkuvaansa erilaisten roolien (kuten asiakkaan puolestapuhuja) kautta. Lisäksi kysyttiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kilpailuttamisen vaikutuksista mm. lyhyen aikavälin kustannuksiin ja palveluiden saatavuuteen. Sosiaalitoimien ja terveyskeskusten vastaajilta tiedusteltiin myös mikä kunta- ja palvelurakennusuudistuksen tarjoamista palveluntuottamismalleista (peruskunta-, aluekunta- vai piirimalli) olisi paras ja mitä seurauksia kullakin mallilla olisi, jos se tulisi valituksi. Ainoastaan sosiaalitoimien vastaajilta kysyttiin eri palvelustrategioiden merkityksestä kunnan sosiaali- ja terveystoimessa sekä miksi em. palvelustrategiamalli on valittu. Lisäksi vain terveyskeskusvastaajilta tiedusteltiin vuokratyövoiman käytöstä. Taustatietoina olivat vastaajan organisaatio, vastaajan asema organisaatiossa sekä organisaation sijainti.

This wide-ranging survey charted expert opinion on the welfare of Finnish citizens, and on the present state of welfare services. The respondents were managers or management groups of municipal social services offices, municipal health centres (primary health care), employment offices, and local offices of the Social Insurance Institution of Finland (Kela). There were separate questionnaires for each organisational sector, with somewhat differing questions for each. The questions common to all organisations studied perceptions of the changes in the number of staff, difficulty of recruiting skilled staff, sufficiency of human resources, prevailing atmosphere among the staff (worried vs. hopeful), and the possibilities of ensuring service provision to citizens with the existing resources. The respondents evaluated welfare of population in the municipality, and charted the action taken and attempts made by the organisation to improve the circumstances of some population groups (e.g. the long-term unemployed) and the sufficiency of these actions. Views on how the services provided corresponded to the needs of the citizens were surveyed as well as changes in the provision of services related to advice and guidance, and the effect of online services on various things (e.g. rights of customers, staff workload). Public social and health services, employment services, services provided by the Social Insurance Institution and by private enterprises were evaluated. Cooperation between the respondents' organisation and other bodies and actors was surveyed. Situation of the organisation in terms of changes in services was investigated as well as the extent to which the respondents had made use of the Sociobarometer 2005 in their work. The questions not common to all organisations charted, among others, actions taken to ensure the hiring of skilled staff, financial situation of the municipality, views on the need to increase the amount of some social security benefits, increase/decrease in out-tasking, the manager's role in the organisation, competitive tendering of services, models of service provision, and municipal and public service reform. Background variables included the respondent's organisational sector, occupation/title, and the location of the organisation.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2807
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b6196b997769dff2cf7b2d15d4b6db5f70b0db91b35092c17004b017d8d1b13c
Provenance
Creator Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL); Finnish Federation for Social Welfare and Health (STKL)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland