Diaconia Barometer 2011

DOI

Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön osa-alueita, painopisteitä ja yhteistyösuhteita seurakunnissa, diakoniatyön sisällön määrittelyä, diakoniatyöntekijöiden viihtymistä työssä sekä koulutusta ja oppilaitostyötä. Diakoniatyön osa-alueisiin ja painopisteiden muutoksiin liittyen vastaajilta kysyttiin, missä määrin erilaiset tehtävät, kuten perhetyö, oppilaitostyö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yhteistyö sosiaalitoimen kanssa, työpaikkatyö ja vanhustyö kuuluivat seurakunnan diakoniatyöhön. Työntekijöitä pyydettiin myös kertomaan, mihin diakoniatyön osa-alueeseen kohdistuu eniten lisäämistarvetta sekä miten köyhyys ja väestön ikääntyminen näkyvät työssä. Diakoniatyön yhteistyösuhteisiin liittyen kysyttiin onnistumisen kokemuksista ja ongelmakohdista yhteistyössä. Diakonian sisällöllisiin rajauksiin ja diakoniatyöhön liittyen työntekijöiltä tiedusteltiin työn sisältöä määrittäviä tahoja, työnkuvauksen olemassaoloa, lähiesimieheltä saatua tukea ja työssä viihtymistä. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, miten paljon eri diakoniatyön ulottuvuudet, kuten ihmisten kokonaisvaltaaminen kohtaaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, painottuivat työssä. Vaihtuvissa teemakysymyksissä kartoitettiin koulutukseen, oppilaitostyöhön ja vapaaehtoistoimintaan liittyviä seikkoja. Diakoniatyöntekijöiltä kysyttiin, toivoivatko he täydennyskoulutusta jollekin työnsä osa-alueelle, minkä oppilaitosten kanssa he tekivät yhteistyötä ja mitä yhteistyö koulujen kanssa piti sisällään. Taustamuuttujina aineistossa ovat työskentelyhiippakunta, työskentelykunnan asukasmäärä, työskentelyseurakunnan jäsenmäärä, syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, työskentelyvuosien määrä diakoniatyössä, työn vaativuusryhmä ja esimiesasemassa toimiminen.

Diaconia Barometers chart the diaconal workers' views and experiences of their work. The survey examined the areas and emphases of diaconal work, views of diaconal work, and enjoyment of work. The respondents were asked the extent to which various areas of diaconia were part of the work in their parish (e.g. preventive social work, health promotion), in what ways poverty was visible in their work, who was responsible for deciding the content/tasks in their work, whether their job had a clear job description, whether they received enough support from their supervisor, how interesting they regarded their job, and how much they liked their job. Further questions covered, among others, experiences of threat of violence at work, number of qualified applicants for open diaconal positions of the parish, and whether the parish offered traineeship positions. Background variables included the respondent's diocese, year of birth, gender, education, number of work years in diaconal work, number of inhabitants in the municipality, number of members in the parish, and whether the respondent worked in a supervisory position.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2988
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2988
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ab16236d878558513c3488cbcd22ee8d0d40dc2b167268d13d3fb3cd8643c1a1
Provenance
Creator Diakonian tutkimuksen seura; Kirkkohallitus. Diakonia ja yhteiskuntatyö; Diakoniatyöntekijöiden Liitto; Church Council. Diakonia ja yhteiskuntatyö
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2016
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland