Amateur Naturalism and Activities of Nature and Wildlife Organizations: Interviews 2002-2011

Aineisto koostuu luontoharrastajien sekä luonto- ja ympäristöasioiden parissa työskentelevien viranomaisten haastatteluista. Luontoharrastajien haastattelut on tehty pirkanmaalaisten kasvi-, lintu-, hyönteis- ja sieniharrastajien parissa. Viranomaisten kategoria pitää sisällään niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnan tasollakin luonnonsuojelun ja -tutkimuksen parissa työskenteleviä henkilöitä. Haastattelut ovat vapaamuotoisia teemahaastatteluja. Haastatteluissa ei ole käytetty selkeää teemarunkoa, vaan aineiston tekijä on kutakin haastattelua varten räätälöinyt erikseen joukon kysymyksiä, riippuen haastateltavasta ja hänen asemastaan. Haastattelukysymykset käyvät ilmi litteraatioista haastattelijan puheenvuoroista. Joidenkin haastattelujen alkuun tekijä on myös liittänyt listan haastattelussa käsiteltäväksi aiotuista teemoista. Osittain samat teemat toistuivat haastattelusta toiseen, vaikka yhtenäistä haastattelurunkoa ei käytetty. Sekä harrastajilta että hallinnon viranomaisilta kysyttiin mm. harrastushistoriasta, siitä miten heidän harrastuksensa on saanut alkunsa, minkälaisessa osassa luontoharrastus on heidän elämässään ja mikä heitä harrastukseen motivoi. Useissa haastatteluissa pohdittiin lisäksi luontoharrastuksen tulevaisuuden näkymiä. Haastattelussa kysyttiin myös kysymyksiä liittyen luontoharrastajien ja hallinnon yhteistyöhön. Suurin osa haastatteluista oli yksilöhaastatteluita, mutta kolmessa haastattelussa oli mukana enemmän kuin yksi haastateltava. Neljää henkilöä haastateltiin kahteen kertaan. Yksi haastatteluista tehtiin sähköpostitse ja yksi puhelimitse, muut face-to-face -haastatteluina. Osa haastateltavista on mainittu myös aineiston tekijän laatimissa havaintomuistiinpanoissa (FSD2957), jotka on kerätty luontoharrastusyhdistysten tilaisuuksissa. Haastateltavat on mahdollista yhdistää aineistossa FSD2957 mainittuihin henkilöihin haastattelutunnisteen avulla. Haastatteluista on taustatietoina kerrottu haastattelupaikka ja -aika, haastateltavan asema (esim. harrastaja, kunnan ympäristöviranomainen), erikoistumisala (esim. kasvit tai hyönteiset) sekä haastateltavan sukupuoli ja arvio iästä.

The qualitative dataset consists of 33 interview transcripts. The interviewees were authorities and amateur naturalists and other people whose hobbies included activities related to nature or wildlife. The latter were selected from among individuals with strong interest in plants, birds, insects or swamps. The interviewed authorities worked with environmental protection issues or environmental research at local, regional or national level. Data were mostly collected with face-to-face interviews but there were also one telephone and one e-mail interview. Questions asked varied between interviewees. Main themes included the interviewees' nature interest, its origins, history and role in their lives, motivation behind the interest, and future prospects of citizen participation in nature conversation issues. One topic pertained to collaboration between nature activists and authorities, potential conflicts of interests, and the role played by amateur naturalists societies in environmental governance. Background variables included whether it had been an individual or group interview, the participant's gender, estimated age, hobby/specialist field, location and time of the interview, and for interviewed authorities, also job title. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

HaastatteluInterview

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

SähköpostihaastatteluInterview.Email

InterviewInterview

Telephone interviewInterview.Telephone

E-mail interviewInterview.Email

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2956
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b19fd4bf6058c85714d5585799223e8b60dcaa124cb29e220565aa719113eeae
Provenance
Creator Santaoja, Minna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland