Yritysjohtajien ja suorahakukonsulttien haastatteluja 2014-2015

Haastatteluissa kartoitetaan Suomessa toimivien pörssi- ja valtionyhtiöiden ylimmän johdon rekrytointikäytäntöjä sukupuolten tasa-arvon toteutumisen kannalta. Haastateltavat olivat suorahakuyrityksissä toimivia rekrytoijia eli suorahakukonsultteja ja pörssiyhtiöiden ylintä johtoa, kuten hallituksen jäseniä sekä henkilöstöjohtajia. Lisäksi haastateltiin yhtä valtion omistajaohjauksen asiantuntijaa. Aineiston haastattelut kerättiin osana sosiaali- ja terveysministeriön hanketta Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI), joka liittyy hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012 - 2015 toteuttamiseen. Haastattelurunko vaihteli hieman sen mukaan, oliko haastateltava suorahakukonsultti vai yrityksen johtohenkilö. Haastateltavilta kysyttiin ylimpään johtoon haettavien henkilöiden hakuprosessien käynnistymisestä ja prosessien kulusta, kuten esimerkiksi keillä henkilöillä on vastuu rekrytoitavien valinnassa. Haastateltavalta tiedusteltiin hakukriteereistä ja siitä, miten haettavan henkilön profiili muodostetaan ja onko naisten ja miesten kompetensseissa eroja. Kysymyksissä käsiteltiin henkilöstöhankinnassa käytettyjä kanavia, mahdollisia lyhyiden tai pitkien listojen käyttöä sekä yrityksen omia rekrytointityökaluja kuten seuraaja- tai urasuunnittelua. Haastateltavalta kysyttiin sukupuolinäkökulman huomioimisesta työhönotossa, kuten onko naisten ja miesten etenemiselle yrityksen johtoon esteitä tai ns. lasikattoja ja millaisena he näkevät sukupuolen mukaan kiintiöidyt paikat yrityksissä. Suorahakukonsulteilta kysyttiin tässä tilanteessa, onko toimeksiantajayritykset esittänyt toiveita rekrytoitavan henkilön sukupuolen suhteen. Kysymyksissä käsiteltiin myös yritysten mahdollisia tasa-arvosuunnitelmia ja sitä, miten sukupuoli tulee siellä huomioiduksi eri tilanteissa. Haastatteluissa kysyttiin myös hyviä ja huonoja rekrytointikäytäntojä. Haastatteluja tehtiin kahdessa pörssiyhtiössä ja viidessä valtionyhtiössä. Yhtä pientä lukuun ottamatta kaikki organisaatiot olivat suuria yhtiöitä. Haastateltavista seitsemän on naisia ja kaksitoista miehiä. Haastattelut pyrittiin toteuttamaan vapaavalintaisessa järjestyksessä ja keskustelunomaisesti. Taustatietoina haastatteluissa ovat haastattelupäivämäärä, haastateltavan sukupuoli, rooli yrityksessä ja haastattelun kesto. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

The study investigated the recruitment of top management in listed and state-owned companies in Finland, particularly from the viewpoint of gender equality. The data consist of 19 interview transcripts. The interviewees included executive search professionals working in recruitment companies as well as high management of companies, for instance, members of the Board of Directors or human resources managers. One expert on state ownership steering was also interviewed. Data collection was part of the Gender Equality in Top Management - Changing Practices in Economic Decision-Making programme (TASURI) of the Ministry of Social Affairs and Health, connected to the Finnish Government's Action Plan for Gender Equality 2012-2015. High management interviewees were asked who in the company participated in the choice of high executives and board of directors members, how competence criteria were drawn, whether the company had processes for internal recruitment such as talent management, whether gender equality was taken into account in recruitment, and what were good and bad recruitment practices for top management. Executive search professionals, that is, recruitment consultants, were asked about recruiting processes, practices and channels, who participated in the choice, how competence criteria were drawn, preferences set by companies for candidate gender, obstacles or glass ceilings for top management posts, own possibilities to promote gender equality, and good and bad recruitment practices. Background information included the interviewee's gender and role in the company. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

HaastatteluInterview

Telephone interviewInterview.Telephone

InterviewInterview

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:jyu-201705152349
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=83fe341db64fc112e8abb78ba9b56e49c65fcdedaf5dcb9ecd54a67fb839c4b1
Provenance
Creator Koivunen, Tuija
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland