Women and War 1987-1988

DOI

Aineisto on kyselyllä tuotettu muistitietoaineisto, jossa korostuu omaelämäkerrallinen muistelu. Tavoitteena on ollut saada tietoa, kokemuksia ja muistoja naisten sodanaikaisesta arjesta. Aineiston keruun aloitteentekijänä oli Marttaliitto. Keruuta suunnitteli työvaliokunta, jonka jäsenet olivat Helsingin yliopistosta, Museovirastosta ja Marttaliitosta. Kyselylomake sisälsi vastaajien taustatietojen lisäksi mittavan määrän kysymyksiä seuraavista aiheista: työelämä ja tuotantotoiminta; terveydenhuolto; vapaaehtoistyö ja järjestötyö; opiskelu ja koulutus; kotitaloustyö; perhesuhteet ja ystävät; vapaa-ajan vietto; henkinen ilmapiiri; evakuointi ja evakuoidut; asennoituminen sotaan. Muistelut ovat valtaosin selostavaa kerrontaa: useat kertovat omakohtaisten kokemusten lisäksi yleisemmin sota-ajasta. Omakohtaisia kokemuksia kerrotaan esimerkiksi evakuoinneista, lasten syntymistä ja läheisten kaatumisista. Naisten arki sotien aikana on ollut varsin työntäyteistä ja myös muisteluissa painottuu työ ja kotityö. Tavoitellun kohderyhmän (ennen 1924 syntyneet) nuorimmat ovat vastanneet kyselyyn entiten. Siksi muistelijakunnassa ei juuri ole naisia, joiden pojat olisivat olleet rintamalla. Sodan aikana maatalouden parissa työskennelleiden osuus on muistelijoista suurin, yli puolet. Noin 15 % kertoi työskenneelleensä useilla aloilla, mutta tehdastyössä työskennelleistä muistelijoista on vain vajaa 3%. Vastaajista 36 % kertoi työskennelleensä lottana kotirintamalla ja 15 % sotatoimialueella. Arkistoaineisto sisältää 949 sodan kokeneen naisen vastaukset. Aineistoa voi tutkia ja selata html-tiedostoista, joihin on koottu kaikki vastaukset. Lisäksi aineistosta on saatavissa kyselyvastauksista tutkimusprojektissa litteroidut tekstitiedostot.

The dataset focuses on Finnish women's experiences and memories of their everyday life during the Winter War (1939-1940) and the Continuation War (1941-1944), that is, during the World War II. The data contain the responses of 949 Finnish women to a postal questionnaire with open-ended questions. In addition to background information, there were questions on working life, health care, voluntary work and voluntary organisations, education, household tasks, family and friends, spare time, atmosphere in Finland during the wars, evacuation and evacuees, and attitudes to war. The responses were largely narrative, with the respondents telling about their own wartime experiences and about the wartime in general. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

TodennäköisyysotantaProbability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

ProbabilityProbability

Oma kirjoitus tai päiväkirjaSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Self-administered writings and/or diariesSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/14616742.2022.2135559
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2551
Related Identifier https://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20211501
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7affa7ed78e645059b3f0f34481a13cfc56c9336eda196498d1b92bcc5f291d2
Provenance
Creator Haavio-Mannila, Elina; Marttaliitto; Museovirasto; Martha Organization; National Board of Antiquities
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland