Police Barometer 2016

DOI

Poliisibarometri 2016 kartoittaa kansalaisten käsityksiä poliisin toiminnasta ja sisäisen turvallisuuden tilasta. Vastaajat arvioivat eri viranomaisten ja tahojen roolia rikostorjunnassa ja lähiympäristön turvallisuuden parantamisessa. Lisäksi kysyttiin kokemuksia poliisin työstä ja toiminnasta, kansainvälisestä rikollisuudesta ja koetusta turvattomuudesta. Kysyttiin myös, miten huolestuttavina erilaiset asiat ja ilmiöt koettiin sekä oliko vastaaja ollut todistajana tai asianomistajana rikosprosessissa ja oliko hän tässä yhteydessä kokenut uhkailua. Seuraavaksi tiedusteltiin millaisten rikosten silminnäkijäksi, uhriksi tai kohteeksi vastaaja oli joutunut, sekä oliko rikoksen kohteeksi joutumisesta ilmoitettu poliisille. Jos ilmoitusta ei ollut tehty, haluttiin tietää syy tähän. Kysyttiin, millaisia toimenpiteitä vastaajat olivat käyttäneet rikosvaaran tai rikosriskin torjumiseksi sekä kysyttiin, miten nopeasti vastaajat arvioivat saavansa kiireellistä poliisiapua ja kuinka usein poliisi partioi vastaajan asuinalueella. Tämän jälkeen kysyttiin, olivatko vastaajat olleet yhteydessä poliisiin ja kuinka heidän asiansa tuolloin hoidettiin. Kysyttiin myös, miten poliisin koettiin suhtautuvan eri kulttuureista lähtöisin oleviin ihmisiin ja miten poliisi on onnistunut erilaisissa tehtävissään. Haluttiin myös tietää, missä määrin luotettiin eri viranomaisten ja tahojen toimintaan sekä kuinka todennäköisenä pidettiin poliisin korruptiota. Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, talouden tyyppi, lasten lukumäärä, tulot, työelämään osallistuminen, ammatti, koulutus, siviilisääty ja useita aluemuuttujia.

The survey studied Finnish public opinion on the role and services of the police, feelings about safety and security, fear of crime, experiences of crime, and trust in the national institutions in crime prevention. First, the respondents were asked how important certain bodies (e.g. the Church, the Customs, schools, the Defence Forces) were to crime prevention and to improving the safety of their neighbourhood. Opinions on the extent to which the police force can prevent civil disorder and maintain safety were charted as well as whether the respondents had experiences of international crime. The respondents were asked how important certain things were in terms of maintaining public order and safety by the police, for instance, that the employment situation would improve, people suffering from substance abuse would receive treatment, prostitution would be prohibited and that the police would adopt zero-tolerance towards law-breaking. Views were probed on which tasks of the police were important. One theme examined the ways and means of improving road safety. Sense of security and fear of crime were studied by asking how worried the respondents were about certain things (e.g. assaults, housebreaking, drink driving, sexual harassment, Internet data security). Some questions focused on how safe the respondents felt at home during the day, in the city centre after dark, in their neighbourhood late at night, etc. The respondents were asked whether they themselves had become victims of certain crimes, whether they had notified the police, and if not, why. Further questions surveyed whether the respondents had been eyewitnesses to any crimes (e.g. burglaries or car theft) or witnesses/complainants in a criminal procedure, and whether they had experienced a threat or pressure from somebody subjected to a criminal procedure. In addition, measures taken by the respondents to reduce the risk of crime (e.g. using a security alarm system or avoiding the city centre after dark) were charted. Opinions on the accessibility and visibility of the police were examined by asking what the distance was from the respondent's home to the nearest police station, how long they thought it would take for the police to respond to an emergency, and whether the respondents had used the online services of the police. The quality of police services were assessed with questions about the last time the respondents had contacted the police, reasons for doing so, and how they had been treated. The respondents also rated how well the police had succeeded in solving crimes, preventing crime, providing help quickly, etc. Opinions on the attitude of the police towards people from different ethnic backgrounds were studied. The survey also charted opinions on the development of the services provided by the police as well as trust in various institutions, such as the police, emergency and protective services, private security guards, the Border Guard, courts, the Customs, and the Defence Forces. Opinions on the likelihood of police corruption were surveyed. In conclusion, the respondents were asked how long they had lived in their municipality of residence, how often they travelled abroad, and what means of transport they used in the population centre of their municipality and other municipalities in the evening or at night. Background variables included, for instance, the respondent's gender, age group, economic activity and occupational status, level of education, mother tongue, Internet use, household composition, number of children living in the household, gross annual household income, type of neighbourhood, and municipality and region (NUTS2 and NUTS3) of residence.

Ei-todennäköisyysotanta: kiintiöpoimintaNonprobability.Quota

Non-probability: QuotaNonprobability.Quota

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/2578983X.2021.1950466
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3205
Related Identifier https://doi.org/10.1108/PIJPSM-02-2017-0025
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-641-6
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-815-344-6
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023021427162
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=dff0e53c211492a55869c5aebfaecc03fed7608047c0d823d7da3f25e7057f72
Provenance
Creator Sisäministeriö. Poliisiosasto; Vuorensyrjä, Matti; Fagerlund, Monica; Ministry of the Interior. Police Department
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2018
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland