Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen A-weg en Westerhaven te Groningen Antea Group Archeologie 2017/6

Antea Group projectnummer 414641 Op 12 januari 2017 heeft Antea Group een Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen (IVO-O) uitgevoerd ter plaatse van de Aweg en Westerhaven in de bebouwde kom van Groningen. Het plangebied ligt aan de rand van de oude binnenstad van Groningen, de Westerhaven betrof de gracht van de voormalige vestingwerken van de stad. Het plangebied ligt dan ook aan de rand van een archeologisch monument (AMK-terrein 8789; Binnenstad Groningen). Het nog niet onderzochte deel van de Aweg ligt niet in dit archeologisch monument, maar valt wel in een gebied met een hoge archeologische verwachting, namelijk bewoning buiten de A-poort. Gezien deze ligging kan er kademuurwerk aanwezig zijn op de Aweg en de Westerhaven, kunnen er ter hoogte van de kruising Aweg en Westersingel sprake zijn van resten van de A-poort en kunnen er buiten de A-poort resten te vinden zijn van een bewoningsniveau uit de middeleeuwen en nieuwe tijd, tenzij er in het verleden bodemverstoring tot grotere diepte heeft plaats gevonden. Het gehele gebied heeft de dubbelbestemming waarde – archeologie, en is derhalve onderzoeksplichtig. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is geconcludeerd dat binnen de verstoringsdiepte van 1,0 m –mv geen archeologische lagen voorkomen. Op diepere niveaus is wel ondoordringbare baksteen/funderingslagen van kademuren en/of poort aangetroffen en in een zuidelijke boring ook een vegetatiehorizont (1,8 m –mv). Om die reden is geadviseerd het plangebied vrij te geven tot 1,0 m –mv. Dit plangebied dekt echter niet het gehele huidige plangebied. Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat hier echter om een verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. Het doel van de verkennende fase van het veldonderzoek is het in kaart brengen van de bodemopbouw en het aantonen van eventuele bodemverstoringen. De afwezigheid van archeologische indicatoren kan dan ook niet worden beschouwd als indicatie voor de afwezigheid van een archeologische vindplaats. Nergens werden vegetatielagen of oude grachtvullingen aangetroffen. Wel lijkt het erop dat ter plaatse van boringen 15a, 16a en 20a (kademuur)funderingen aanwezig zijn op een diepte vanaf 1,5 m – mv. De kans dat zich binnen de rest van het plangebied archeologische resten bevinden wordt gezien de aard van de bodemopbouw en de aanwezigheid van véél kabels en leidingen, laag ingeschat. Overigens komt de waargenomen bodemverstoring en de afwezigheid van archeologische resten binnen 1,0 m – mv, goed overeen met de resultaten van het onderzoek van RAAP.

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek, en overeenkomstig het advies van RAAP, wordt geadviseerd om het plangebied tot op een diepte van 1,0 m – mv vrij te geven ten gunste van de voorgenomen herinrichting.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-27r-ckxq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n2-97kd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:157727
Provenance
Creator Teekens, P.C.
Publisher Antea Group Heerenveen
Contributor Teekens, P.C.; P.C. Teekens (Antea Group Heerenveen)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.557 LON, 53.216 LAT); Netherlands; Provincie Groningen; Gemeente Groningen; Plaats Groningen; Toponiem A-weg en Westerhaven