Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2007

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Siinä on mukana myös Suomen ja Naton yhteistyöhän sekä Suomen ja Naton suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Kansalaisilta on kysytty myös, miten he kokevat turvallisuuden kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana, ja heitä on pyydetty arvioimaan turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa on myös kartoitettu kansalaisten näkemyksiä erilaisiin uhkiin varautumisesta Suomessa, Suomen mukanaolosta Euroopan unionin nopean toiminnan joukoissa, Suomen osallistumisesta Naton nopean joukkojen toiminnan muodostamiseen sekä Suomen osallistumisesta rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin sotaa käyvillä alueilla. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, asuinlääni sekä talouden tuloluokka.

The Advisory Board for Defence Information (ABDI) commissioned this survey to ascertain the opinions of Finns on Finnish foreign, security, and defence policy. The survey also included questions regarding the Finland-NATO cooperation and the relationship between Finland and the NATO. In addition, the respondents were asked to provide their views on how they feel security will develop over the next five years and to assess the factors which affect their feeling of security. The survey also polled the citizens' views on preparedness for various threats, Finland's participation in the EU's rapid response force and in the NATO Response Force, as well as in peace support and crisis management tasks in war zones. Background variables included the respondent's gender, age, education, occupation, province of residence, and household income.

Ei-todennäköisyysotanta: kiintiöpoimintaNonprobability.Quota

Non-probability: QuotaNonprobability.Quota

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2310
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=560e61364b57b81526bb643f2449530f715d47eb8fd3dc4ec81d1f093eeb8ded
Provenance
Creator Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS); Advisory Board for Defence Information (ABDI)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland