Police Barometer 2003

DOI

Vuosien 2001 ja 2003 poliisibarometreissa vastaajille esitettiin samat kysymykset. Tässäkin tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten käsityksiä turvallisuudesta, poliisin toiminnasta ja poliisipalveluiden laadusta. Aluksi vastaajat arvioivat Suomen sisäistä turvallisuutta ja poliisin roolia. Vastaajat muun muassa punnitsivat poliisin kykyä taata yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisin eri tehtäviä ja niiden tärkeysjärjestyksiä, kansainvälisen rikollisuuden uhkaa Suomessa sekä eri valvontamuotojen merkitystä liikenneturvallisuuden kannalta. Kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja rikoksen pelkoa kartoitettiin kysymällä, kuinka paljon eri asiat (mm. pahoinpitelyt, asuntomurrot, rattijuoppous, seksuaalinen ahdistelu ja Internetin tietoturva) huolestuttavat. Lisäksi selvitettiin, kuinka turvalliseksi vastaaja kokee olonsa esimerkiksi kotona päiväsaikaan, keskustassa pimeän tultua tai asuinalueella myöhään perjantai- ja lauantai-iltoina. Kysyttiin myös, miten vakava ongelma rikollisuus on lähiympäristössä ja onko vastaaja joutunut rikoksen uhriksi. Edelleen tiedusteltiin, onko vastaaja joutunut eri rikosten (mm. omaisuuden varastamisen, autovarkauden ja aseellisen uhkauksen) silminnäkijäksi, onko hän ollut todistajana tai asianomistajana rikosprosessissa sekä onko hän kokenut uhkailua tai painostusta jonkun rikosprosessiin osallistuvan taholta. Poliisin tavoitettavuutta ja näkyvyyttä selvitettiin kysymällä, mihin numeroon vastaaja soittaisi poliisin apua tarvitessaan, kuinka usein poliisipartioita näkyy asuinalueella ja kuinka pitkä matka on lähimmälle poliisiasemalle. Poliisipalveluiden laatua arvioitiin kysymällä, onko vastaaja ollut yhteydessä poliisiin kuluneiden 12 kuukauden aikana, minkä asian takia ja miten häntä kohdeltiin. Lisäksi vastaajat arvioivat poliisin suhtautumista muista kulttuureista lähtöisin oleviin ihmisiin sekä omaa luottamustaan poliisin, palo- ja pelastustoimen, yksityisten vartiointiliikkeiden, rajavartiolaitoksen, tullin ja puolustusvoimien toimintaan. He punnitsivat myös poliisin onnistumista mm. asuntomurtojen, autovarkauksien ja huumerikosten selvittämisessä, talousrikostorjunnassa, kiireellisiin hälytyksiin vastaamisessa ja kotiväkivaltaan puuttumisessa. Lopuksi kysyttiin, kuinka kauan vastaaja on asunut paikkakunnalla ja työskenteleekö vastaaja itse tai lähisukulainen poliisin palveluksessa. Taustamuuttujina ovat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, pääasiallinen toiminta, asuinlääni, tuloluokka ja puoluekanta.

Respondents were presented with the same questions in the police barometers of the years 2001 and 2003. Citizens' views on general safety and security in Finland, police activities, the quality of police services, and fear of crime were surveyed. At first, respondents evaluated Finland's internal safety, the role of the police, and the ability of the police to guarantee general order and safety. Different tasks of the police and their priorities were charted. Some questions covered the threat of international crime in Finland, and different ways of controlling traffic safety. Citizens' sense of security and fear of crime were studied by asking how worried they were about certain things (e.g. assaults, housebreaking, drink driving, sexual harassment and Internet data security). Questions covered how safe the respondent feels at home during the day, in the city center after dark or in his/her residential area late at night. Respondents were asked how serious a problem crime was in their area and whether they had been crime victims themselves. Further questions surveyed whether the respondents had been eyewitnesses to any crimes (e.g. stealing, car theft or threats with arms), whether they had been witnesses or complainants in a criminal procedure, and whether they had experienced threat or pressure from somebody subjected to a criminal procedure. Respondents' opinions on the accessibility and visibility of the police were examined by asking which number they would call when needing the police, how often they see police patrols in their neighbourhood, and what is the distance from their home to the nearest police station. The quality of police services were assessed with questions about the last time the respondent had contacted the police, reasons for doing so and how (s)he had been treated. Respondents assessed the attitude of the police towards people from different cultures. The survey also charted the respondents' trust in the police, emergency and protective services, private security guards, Border Guards, the Customs, and the Armed Forces. Respondents also rated how well the police have succeeded in, for example, solving crimes, crime prevention, keeping in touch with citizens, and providing help quickly etc. In conclusion, respondents were asked how long they had lived in the area and whether they themselves or a close relative work in the police force. Background variables included the respondent's gender, age, economic activity, type of municipality of residence, level of education, number of persons in the household, household composition, income, province and region of residence, and political party preference.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Face-to-face interview: Computer-assisted (CAPI/CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/2578983X.2021.1950466
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2050
Related Identifier https://doi.org/10.1080/14043858.2018.1451019
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-641-6
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-815-344-6
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8cdbb14f39b272fb116e37931c603f3c26591d4d0cb26cab32c513bbaf62edde
Provenance
Creator Sisäasiainministeriö. Poliisiosasto; Ministry of the Interior. Police Department
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2005
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland