Use of Electronic Library Resources 2007: Finnish Universities of Applied Sciences

DOI

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v. 2007 ammattikorkeakoulujen kirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjaston asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja. Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin mitä elektronisia aineistoja vastaajat eniten käyttivät, onko saatavilla heidän oman alansa aineistoja ja pyydettiin esimerkkejä niistä aineistoista, joita vastaajat haluaisivat hankittavan oman ammattikorkeakoulunsa käyttöön. Vastaajilta pyydettiin myös arviota tyytyväisyydestä käytössä oleviin e-aineistoihin ja aineistojen käyttöön sekä niiden avulla tapahtuvan tiedonhankinnan mahdollisista ongelmista. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin viimeisimmän tieteellisen artikkelin käyttökokemuksia. Kokemuksia kartoitettiin mm. kysymällä kuinka paljon tieteellisiä artikkeleita luetaan, missä niitä on käytetty ja miten artikkelit on löydetty. Lisäksi kysyttiin Nelli- ja OmaNelli-portaaleista niiden käyttömääriä ja käyttötarkoituksia. Kysyttiin myös, millaisia uudistuksia vastaajat toivoisivat Nelliin. Seuraavat kysymykset käsittelivät elektronisten aineistojen käyttöä tutkimuksessa. Kysyttiin mm. vastaajan tieteenalaa ja tutkimusalaa, onko vastaaja suorittanut tohtorin tutkinnon, onko vastaaja toiminut opettajana ja millä tavalla vastaaja tekee tutkimusta. Lisäksi kysyttiin miten vastaajan alalla arvostetaan eri julkaisumuotoja, missä määrin vastaaja käyttää julkaisuja omalta tai muilta tieteenaloilta, kuinka monta julkaisua vastaajalla on kahden viime vuoden ajalta ja miten tutkimushanke oli rahoitettu. Taustamuuttujina olivat ammattikorkeakoulu, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija- tai työntekijäryhmä sekä koulutus-/opintoala.

The survey studied user views on the electronic resources provided by Finnish university of applied sciences libraries. Electronic resources were taken to include, for instance, electronic publications, e-books, online dictionaries and reference databases. The respondents were first asked about the amount and frequency of use, types of e-resources used, perceived availability of e-resources in own field of study or research, what type of e-resources the respondents hoped the university of applied sciences would provide, and whether they would be willing to give up printed materials (books, journals, dictionaries) if the electronic versions were provided by the library. Satisfaction with the e-resources available, what kind of impact their use had had on the respondent's studies or work and main problems with using e-resources were also charted. Other topics included user support and advice, information channels on e-resources, the most recent use of a scientific article, and the use of the Nelli information retrieval portal. The respondents who carried out research were asked about their scientific discipline, doctoral thesis, number of years of teaching, whether they did research alone or in a group, and to what extent different publication formats (e.g. scholarly monographs, peer-reviewed articles in scientific journals, handbooks) were valued in their field. The extent of using interdisciplinary publications and publications from own discipline was explored. Some questions covered the researchers' own publications. Background variables included the respondent's university of applied sciences, gender, age, student or staff group, and field of study or research.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2871
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2871
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=19975baba302450f548ed8ffa747712293d8a47ea8f9995a2e72dd3a57bee082
Provenance
Creator Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib); Finnish National Electronic Library (FinELib)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland