Κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και συνθήκες εργασίας

DOI

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η μελέτη των εργασιακών συνθηκών με απώτερο σκοπό την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των εργαζομένων. Η έρευνα επικεντρώνεται σε εργαζόμενους και εργαζόμενους των supermarket της πόλης του Ρεθύμνου Κρήτης. Με τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων από δομημένα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους εργαζόμενους/ες, η έρευνα σκιαγραφεί την εργασιακή τους καθημερινότητα, τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες συλλογικής δράσης καθώς και τις εργασιακές συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται την πρώτη περίοδο της οικονομικής κρίσης

Non-probability: Availability

Self-administered questionnaire

Identifier
DOI https://doi.org/10.17903/FK2/1ZAK3Q
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2f5eaf3d63336360622d07f98aca8fb8923a65303a1ea2fddda67b3605733010
Provenance
Creator Σερντεδάκις, Νίκος
Publisher Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet
Publication Year 2022
OpenAccess true
Representation
Language Greek, Modern (1453-); Greek
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Ρέθυμνο; Greece