Novinarstvo in nove tehnologije, 2020

DOI

Raziskava se osredotoča na vlogo digitalnih tehnologij v novičarskem delu. Preučuje kako internetizacija, vzpon digitalnih platform, metrike in možnosti avtomatizacije vplivajo na delovni proces, delitev dela, interakcijo z občinstvom ter na poslovne modele novičarskih medijev. V raziskavo je bilo vključenih pet uredništev slovenskih medijev, ki vsebine proizvajajo (tudi) za digitalno okolje: Siol.net, 24ur.com, MMC RTV SLO, VAL 202 in Večer. Pri izboru uredništev se je želelo zagotoviti raznolikost z vključitvijo javne radiotelevizije in zasebnih medijev z različnimi strukturami lastništva (tuje, domače zasebno, državno), kot tudi z vključitvijo različnih tipov medijev (časopis, radio, televizija, spletni portal javne radiotelevizije in primarno digitalni medij). Za celovito razumevanje problematike smo v raziskavo poleg urednikov in novinarjev iz vsake analizirane organizacije vključili predstavnike trženja, razvoja, analitike in strokovnjake za socialna omrežja. V raziskavo so bili vključeni tudi predstavniki Sindikata novinarjev Slovenije in Društva novinarjev Slovenije. Raziskava je potekala v okviru projekta Novi načini in globalni vzorci (re)produkcije spletnih novic.

The research focuses on the role of digital technologies in newswork. The authors are interested in the impact of internetization, digital platforms, audience metrics and possibilities of automatization on the labor process, division of labor, interactions with the audience and on business models of news media. Five Slovene newsrooms that produce digital content were included: Siol.net, 24ur.com, MMC RTV SLO, VAL 202 and Večer. We selected the newsrooms to maximise variability on two dimensions: the first was by including the public broadcaster as well as private media with different ownership structures (foreign, domestic private, state); the second by including different types of media (press, radio, television, news portal of the public broadcaster and digital native). For a comprehensive understanding of the studied problems we included journalists, editors as well as representatives of marketing and IT, analytics and social media specialists from each organisation. We have also included representatives of the Slovenian Union of Journalists and the Slovene Association of Journalists. The research was conducted within the scope of the project New Modes and Global Patterns of Online News (Re)production.

Neverjetnostno: namenskoNonprobability.Purposive

Neverjetnostno: s pomočjo respondentovNonprobability.RespondentAssisted

Osebni intervjuInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.17898_NOVTEH20_V1
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5498572c9bbc3dd361f838e434bf820eb6f37d545c7dbc81ff549fe9d2fc29ae
Provenance
Creator Slaček Brlek, Sašo; Kaluža, Jernej
Publisher Arhiv družboslovnih podatkov
Publication Year 2023
Funding Reference Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Rights ADP, 2023; Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
OpenAccess true
Contact http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
Representation
Language Slovenian; Slovene
Resource Type BesedilniText
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Slovenija; Slovenija