Βιομηχανία και εργατικό κίνημα στην Πάτρα στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Μετασχηματισμοί στο περιβάλλον της Μεταπολίτευσης (1974 - 1990)

DOI

Η έρευνα επικεντρώνεται στους μετασχηματισμούς της βιομηχανίας και του βιομηχανικού εργατικού κινήματος της Πάτρας στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ιδιαίτερα εστιάζει στις μορφές που έλαβαν αυτοί οι σχηματισμοί στο ευρύτερο περιβάλλον της Μεταπολίτευσης από το 1974 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Για το σκοπό αυτό, επιχειρείται καταρχάς η σύνθεση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών οριζουσών και το πώς αυτές αποτυπώνονταν στην ελληνική βιομηχανία και το εργατικό κίνημά της. Κατά δεύτερον, το πώς αυτό το περιβάλλον επηρέασε τη βιομηχανία και το εργατικό κίνημα της μεταπολιτευτικής Πάτρας, καθώς και ποιες συνάφειες και διαφοροποιήσεις απαντώνται ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα. Ωστόσο, για να απαντηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, δεν επαρκεί η εστίαση στη Μεταπολίτευση. Απεναντίας, η πατραϊκή βιομηχανία και το εργατικό κίνημά της σχηματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου κι απέκτησαν πιο συμπαγή χαρακτηριστικά στη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου. Οι διαμορφώσεις αυτές, κληροδοτήθηκαν στη Μεταπολίτευση. Συνεπώς, το τρίτο βασικό ερώτημα αφορά τις συνέχειες και τις ασυνέχειες που συναρμολογούν αυτές τις τρεις περιόδους των ετών που εξετάζει η μελέτη, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες μεταβολές που έλαβαν χώρα σε επίπεδο ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού.

Non-probability: Availability

Face-to-face interview

Identifier
DOI https://doi.org/10.17903/FK2/BXAEWL
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=87e7442d14d9ab1062429cd1458abb68e80818da2e9978d8ea5376c628ae46fa
Provenance
Creator Παλαιολόγος, Ασημάκης
Publisher Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet
Publication Year 2022
OpenAccess true
Representation
Language Greek, Modern (1453-); Greek
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Πάτρα; Greece