Tampere Praksis: Cooperation between Social Counsellor and Social Worker in Family Services

DOI

Aineistossa on haastateltu Tampereen kaupungilla perhepalveluissa työpareina työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Haastattelut toteutettiin työpareittain. Sosiaalityöntekijät ja ohjaajat olivat työskennelleet yhdessä aineistonkeruuhetkellä vajaan vuoden. Aineisto on kerätty osana laajempaa Tampere Praksis -tutkimusyhteistyötä. Kysymykset käsittelevät vuonna 2015 tapahtunutta sosiaalihuoltolain uudistuksesta johtuvaa organisaatiomuutosta, työparin yhteistyötä, asiantuntijuutta sekä erilaisia mahdollisuuksia ja kehityskohtia, joita uusi työmuoto on luonut. Haastateltavat kertovat sosiaalityöntekijä-sosiaalityöntekijä-mallin ja sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja-mallin välisistä eroista ja siitä, miten kummankin työntekijän omaa asiantuntijuutta voidaan hyödyntää palvelutarpeen selvityksissä. Työparit arvioivat myös, millä tavalla sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan roolit ja työnjako näkyvät työssä. Haastateltavilta kysyttiin, millaisia esteitä ja edistäviä tekijöitä heidän mielestään työparityöskentelyssä on. Haastateltavilta ei kerätty taustatietoja.

The data consist of interviews with social workers and counsellors who had worked in pairs for almost a year. The data were collected as part of a larger Tampere Praksis Project. The questions pertained to organisational changes that were caused by changes to legislation regarding social services. This study examined social workers' and counsellors' experiences of pair work, and how both the social counsellor's and the social worker's expertise could be utilised in the new model for social work. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

TaltiointiRecording

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

RecordingRecording

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3169
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3169
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201705041518
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703133192
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202104203207
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=de4c03fd70622728a16684edea1fb985f495dddf38d5dc299ecbaf94f7ecc61f
Provenance
Creator Tampere Praksis; Tampere Praksis Project
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland