Eeshoflaan in Tubbergen, gemeente Tubbergen; archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek Eeshoflaan in Tubbergen, gemeente Tubbergen; archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek

In opdracht van IAA Stedenbouw en Landschap heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in april 2015 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met geplande sloop en nieuwbouw op het terrein van zorgcentrum De Eeshof te Tubbergen. Het onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de archeologische resten die in het plangebied verwacht worden. Op basis van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het veldonderzoek een hoge verwachting voor archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd, gezien de ligging van het plangebied binnen de omgrachting van de voormalige havezate De Eeshof. Op grond van de resultaten van het veldonderzoek en onder verwijzing naar de doelstellingen daarvan, kan geconcludeerd worden: ? De gedempte gracht van de havezate doorsnijdt het plangebied. ? In meerdere boringen zijn archeologische indicatoren in de vorm van fragmenten aardewerk (Late Middeleeuwen B en Nieuwe tijd) aangetroffen. ? De bovengrond is grotendeels verstoord, maar het archeologisch relevante niveau lijkt grotendeels intact. De resultaten van het onderzoek wijzen er op dat in het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Vanuit het oogpunt van de archeologische monumentenzorg zijn er redenen om een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische begeleiding conform het protocol opgraven aan te bevelen. Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Tubbergen, deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xef-vrxf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-v5-17te
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:334573
Provenance
Creator Boshoven, E.H.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Overijssel; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2024
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format gml (.gml); pdf (application/pdf); gml bestand (geography markup language, geodata); xml schema (xml schema definition); jpg (image/jpeg); xml bestand
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.780 LON, 52.411 LAT); Overijssel; Tubbergen; Tubbergen; Eeshoflaan; 28B (kaartblad)