DDI description: Political Participation of Finnish Expatriates 2019 DDI-kuvailu: Ulkosuomalaisten poliittinen osallistuminen 2019 Political Participation of Finnish Expatriates 2019 Ulkosuomalaisten poliittinen osallistuminen 2019 External Voting Rights from a Citizen Perspective - Comparing Resident and Non-resident Citizens' Attitudes towards External Voting Distance and Trust: An Examination of the Two Opposing Factors Impacting Adoption of Postal Voting Among Citizens Living Abroad Kotini on vaalikoppini. Joustavien äänestysmuotojen merkitys yhdenvertaiselle poliittiselle osallistumiselle. Signed, Sealed and Delivered with Trust: Non-Resident Citizens' Experiences of Newly Adopted Postal Voting.

DOI

Aineistossa selvitetään monipuolisesti ulkosuomalaisten poliittiseen osallistumiseen liittyviä asioita. Aineistossa on huomioitu erityisesti Suomen vuoden 2019 eduskuntavaalit ja niissä käyttöön otettu kirjeäänestys. Kysely on kerätty osana Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) -tutkimushanketta. Tutkimus on jatkoa kyselylle FSD3463 Ulkosuomalaisten kansallinen identiteetti ja poliittinen osallistuminen 2014. Kyselyssä kartoitettiin laajasti vastaajien äänestyskäyttäytymistä, yhteiskunnallista osallistumista sekä yleistä kiinnostusta politiikkaan. Vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan erilaisia väittämiä liittyen kirjeäänestykseen, ulkosuomalaisiin sekä heidän asioidensa hoitoon ja poliittisen edustuksen vahvistamiseen Suomessa. Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien tyytyväisyyttä ja luottamusta erilaisiin tahoihin. Aineistossa on kolme laajaa avovastauksia sisältävää muuttujaa (q24, q25 ja q30), joissa on kysytty ehdokkaan valintaan vaikuttavista tekijöistä sekä syistä jättää äänestämättä. Avovastauksia on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa sukupuoli, syntymävuosi, koulutus, ammattiryhmä, siviilisääty, tietoja ulkomailla asumisesta, tietoja omasta ja perheen kansalaisuudesta, koettu luokkatausta ja sosiaalinen status. Tämän kvantitatiivisen aineiston lisäksi hankkeessa kerättiin Tietoarkistoon arkistoitu kvalitatiivinen aineisto FSD3573 Kokemuksia kirjeäänestämisestä Suomen vuoden 2019 vaaleissa 2020-2021.

The survey charted various aspects of Finnish expatriates' political participation. Main topics of the survey included the 2019 Finnish parliamentary elections and postal voting, which was introduced during the elections. The survey was collected as part of the Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) research project, and continued to study the themes of a previous survey (FSD3463 Finnish Expatriates' National Identity and Political Participation 2014). Questions surveyed the respondents' voting behaviour, social participation, and general interest in politics. The respondents were asked about following politics in the media, forms of political participation they had engaged in (e.g. signing a petition, participating in a demonstration), participation in citizens' initiatives, and membership and participation in associations and organisations. Voting was examined with questions on, for example, the most important topics affecting the respondent's voting choice, the most effective means for increasing the voter turnout of Finnish expatriates, and the usefulness of postal voting. The respondents were asked how satisfied they were with various aspects related to their own life, Finland, and their country of residence, and their trust in several institutions was examined. The respondents' sources of information on the parliamentary elections, e.g. candidates' or parties' websites or voting advice applications, were also surveyed. The survey included three open-ended questions on how the respondents chose the candidate they voted for or why they did not vote at all, which received a large number of responses (q24, q25 and q30). Responses were written in Finnish, Swedish and English. Background variables included, among others, the respondent's gender, year of birth, highest level of education, occupation, marital status, reasons for moving abroad, current connections to Finland, and perceived social class and status.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Mixed probability and non-probabilityMixedProbabilityNonprobability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.3389/fpos.2021.692396
Source http://urn.fi/isbn:978-952-259-838-7
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8361c56922fb85a6ca37b25b035d9317b83a4a558c7a4c222f1fab6e4f41fb09
Provenance
Creator Peltoniemi, Johanna; Wass, Hanna; Nemcok, Miroslav; Weide, Marjukka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2022
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Ruotsi; Yhdysvallat; Saksa; Yhdistynyt kuningaskunta; Kanada; Australia; Sveitsi; Norja; Espanja; Ranska; Tanska; Alankomaat; Italia; Viro; Belgia; Itävalta; Israel; Eurooppa; Aasia; Australia ja Oseania; Afrikka; Pohjois-Amerikka; Etelä-Amerikka; Finland; Sweden; United States of America; Germany; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; Canada; Australia; Switzerland; Norway; Spain; France; Denmark; Netherlands; Italy; Estonia; Belgium; Austria; Israel; Europe; Asia; Australia and Oceania; Africa; North America; South America; Suomi; Ruotsi; Yhdysvallat; Saksa; Yhdistynyt kuningaskunta; Kanada; Australia; Sveitsi; Norja; Espanja; Ranska; Tanska; Alankomaat; Italia; Viro; Belgia; Itävalta; Israel; Finland; Sweden; United States of America; Germany; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; Canada; Australia; Switzerland; Norway; Spain; France; Denmark; Netherlands; Italy; Estonia; Belgium; Austria; Israel