Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eAMS:n käyttö 2011

Tutkimuksessa selvitettiin kuntien yhteisen tehtäväluokituksen käyttöönoton ja sähköisten arkistonmuodostussuunnitelmien (eAMS) tilannetta kunnissa ja kuntayhtymissä. Aluksi kysyttiin, onko kunnassa/kuntayhtymässä käytössä asianhallintajärjestelmä ja kuka on tämän toimittaja. Arkistonmuodostussuunnitelmaan (AMS) liittyen kysyttiin, onko kunnilla/kuntayhtymillä käytössä AMS, milloin se on otettu käyttöön ja miten aineistot on siinä luokiteltu. Seuraavaksi tiedusteltiin käytetäänkö kunnassa/kuntayhtymässä kuntien yhteistä tehtäväluokitusta, milloin se otettiin käyttöön ja onko tehtäväluokitus käytössä päätehtävä-, tehtävä-, alatehtävätasolla vai vielä alemmilla tasoilla. Jos yhteinen tehtäväluokitus aiottiin ottaa käyttöön, kysyttiin milloin se oli suunniteltu tapahtuvaksi. Kuntien yhteiseen tehtäväluokitukseen liittyen kysyttiin lisäksi, miten tehtäväluokitus soveltuu kuntien/kuntayhtymien käyttöön sekä mitä etuja ja haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella on. Seuraavassa osiossa käsiteltiin sähköistä arkistonmuodostussuunnitelmaa (eAMS). Kysyttiin muun muassa, onko kunnassa/kuntayhtymässä käytössä eAMS, minä vuonna se on otettu käyttöön, miten se on toteutettu ja jos eAMS:n tekeminen on vasta suunnitelmissa, niin milloin se aiotaan ottaa käyttöön. Lisäksi pyydettiin arvioimaan eAMS:n toimivuutta, hyödyllisyyttä, integroitavuutta muihin hallinnon järjestelmiin, etuja ja vahvuuksia, puutteita sekä pyydettiin esittämään parannusehdotuksia eAMS:n kehittämiseksi. Lopuksi kysyttiin, mikä on tehtävä/toimintaprosessien mallinnusvaihe kunnissa ja kuntayhtymissä; onko prosesseista mallinnettu kaikki, keskeisimmät, joitakin, pieni osa vai ei lainkaan. Taustatietoina aineistossa ovat muun muassa kunnan/kuntayhtymän muoto, arkistopiiri, asukasmäärä, työntekijöiden määrä sekä asiakirjahallinnon ja arkiston henkilötyövuodet

The survey charted how the classification of local government functions as well as the records management plans (digital archiving plans for records, eAMS) had been implemented in Finnish municipalities and federations of municipalities. The first set of questions covered whether the municipality/federation of municipalities used a records management system, who was the provider of the system, whether there was a records management plan in use, when the plan had been first introduced and how the records were classified. Next questions focused on the classification of local government functions. The respondents were asked whether the classification was in use, when it had been introduced, on which levels it was in use (main tasks level, lower levels etc.) and, if the classification was not in use, when the municipality/federation of municipalities was going to introduce it. Further questions included how well the classification functioned and what its advantages and disadvantages were. The final questions covered the use of the electronic records management plan. The respondents were asked whether the plan was in use, when it had been intoduced, where/how the plan had been implemented, when it was going to be introduced (if not in use already), whether there were plans to get help/support in its use from outside, how well the plan had performed, how useful it was and how well it could be integrated into other systems of the administration. Background variables included the archives district of the municipality/federation, number of inhabitants in the municipality/federation, number of employees, man-years used for records management and archive, and whether the responding unit was a municipality or federation.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2737
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a6ec600eebeab39e68843fec3c998a24396040a51611f6cb70fcd551e9b9237a
Provenance
Creator Heikkilä, Anssi
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland