Konfliktit ja stressi opettajan työssä 1993

Tutkimuksella pyrittiin selvittämään opettajan työhön liittyvien konfliktien merkitystä stressinaiheuttajana. Keskeisimmät tutkimuskysymykset koskivat konfliktien stressaavana kokemisen syitä sekä niitä keinoja, joita opettajat käyttävät selviytyäkseen stressistä. Aineisto koostuu itävantaalaisten luokanopettajien keväällä 1993 tehdyistä teemahaastatteluista, joilla selvitettiin opettajien käsitystä työnkuvastaan, yleisiä luokassa ilmeneviä rasitustekijöitä sekä opettajien stressioireita ja niiden yleisyyttä. Lisäksi selvitettiin sosiaalisten konfliktien rasittavuutta, esiintymistiheyttä, konfliktien ratkaisumalleja ja seurauksia sekä työyhteisön suhtautumista konflikteihin. Jokainen haastateltava antoi myös vähintään yhden esimerkin sosiaalisesta ristiriitatilanteesta, sen ratkaisusta ja seurauksista. Taustamuuttujina arkistoidussa aineistossa ovat luokanopettajien ikä ja sukupuoli. Haastateltavat olivat iältään 23 - 59 -vuotiaita. Koko aineisto koostuu 50 haastattelusta, jotka ovat keskimäärin 13 sivua pitkiä. Yhteensä aineistossa on noin 651 sivua.

The survey charted how various conflicts create stress in teachers' work and how teachers cope with stress. The archived data consist of 50 interviews conducted with primary teachers in East Vantaa in 1993. The interviewees were aged between 23 and 59 years. Topics covered the teachers' opinions on the content of their job, stress symptoms, strenuousness and frequency of social conflicts, solutions to conflicts and their consequences, and how the teachers' work community related to the conflicts. The dataset is only available in Finnish.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2309
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5e12a0d41a02f05bec996193aa065059bc3e5fdcb06b2238e4ad2d9a02fa5696
Provenance
Creator Haikonen, Matti
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Vantaa; Finland; Vantaa; Suomi; Finland