Doctoral Graduates of Years 2008-2009: Career and Employment Survey 2011

DOI

Kyselyllä kartoitettiin vuosina 2008 ja 2009 Suomen yliopistoista valmistuneiden tohtoreiden varhaista työuraa. Aluksi vastaajilta kysyttiin motivaatiotekijöistä, jotka vaikuttivat siihen, että päätti aloittaa jatko-opinnot. Tämän jälkeen vastaajilta tiedusteltiin tohtoriopintojen rahoituksesta. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin työllisyystilannetta kolmella eri ajanhetkellä: puoli vuotta ennen tohtorin tutkinnon suorittamista, puoli vuotta tutkinnon jälkeen ja vastaushetkellä. Tämän jälkeen kysyttiin mahdollisista työttömyysjaksoista ja työllistymistä vaikeuttaneista tekijöistä. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan nykyisen työorganisaationsa tyyppiä ja omaa tehtävänkuvaa. Lisäksi kysyttiin muita työsuhteeseen liittyviä asioita kuten bruttopalkkaa ja pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttä nykyiseen työhön erilaisten väittämien perusteella. Myös tohtorin tutkinnon merkitystä työelämän kannalta kartoitettiin. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan jatko-opintojen aikana saamaansa ohjausta ja tyytyväisyyttä tohtorin tutkintoon. Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä mahdollisista kehitysideoista liittyen tohtorikoulutukseen ja työelämäyhteistyöhön. Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan yliopisto, ikä valmistuessa luokiteltuna, sukupuoli ja koulutusala karkeistettuna.

The survey charted the employment and early careers of people who had obtained a doctoral degree from Finnish universities in 2008 and 2009. The respondents were first asked how they had financed their doctoral studies and what their reasons had been for taking up a doctoral degree. Relating to employment situation and quality of work, questions charted what the respondents' occupational status was, how well their work corresponded to their qualifications, and what reasons had potentially hindered their employment. The respondents who were in paid work were asked their employer type, tasks at work, gross monthly income, satisfaction with work, and ability to make use of skills learned in doctoral studies in their job. With regard to the significance of a doctoral degree in occupational life, opinions were charted on whether the topic of doctoral dissertation had been useful in employment, whether having a doctoral degree had led to an increased salary and better standing in occupational life, and whether doctoral education was useful when it came to employment and skills needed in occupational life. Relating to developing and improving doctoral education, views were probed on the guidance received during studies, satisfaction with the studies, and things that should be emphasised in the education (e.g. teaching skills, entrepreneurship). Background variables included the respondent's gender, university, field of study, and age at the time of graduation (categorised).

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3078
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3078
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=48601cdffeec1a7a5a848526dedbe3bc1645e5ebd01b6a55bb45b0ddaf8fc0f5
Provenance
Creator Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto; Aarresaari network of the Academic Career Services in Finland
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2018
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland