Medievalundersökningen 1979

DOI

This study of the political contents in press, radio and television was carried out within the research projects 'Mass media and the electorate' and 'Swedish election campaign' in connection with the 1979 general election. It is a detailed campaign study of news reporting in the press, radio and television during the last four weeks before election day. Analyses of the editorial material of the press are also included in the study. Media examined in the study have been chosen mainly with an effect-oriented principle of sampling, i.e. the chosen media are those that many voters expose themselves to. This principle has been supplemented with two group-representative principles, i.e. various types of media shall be represented, and all political parties should be represented by their main organ. The analysis of the contents in the media encompasses in principle all the national political material. The campaign study also includes measurements of local government and county council political material in the daily press, but this is not coded for content. Political news material is such material where a party- political actor occurs as the acting actor (subject) and/or mentioned actor (object). This is the main rule used in the selection of articles and features. In some cases the political content has been classified by its topic, e.g. if an article deals with questions of obvious political relevance it has been coded as political even if there is no political actor involved. Purpose: To describe, identify and analyse media's reporting of the election campaign 1979.

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter. 1979 års undersökning har senare följts av studier av 1980 års folkomröstning i kärnkraftsfrågan liksom vid följande riksdagsval. Studierna genomförs inom ramen för forskningsprojektet Medievalundersökningar och bedrivs sedan 1990 vid den då av Avdelningen för masskommunikation vid statsvetenskapliga institutionen och journalisthögskolan skapade Institutionen för journalistik och masskommunikation. Analysen av massmediernas innehåll i samband med 1979 års val bygger på en detaljerad kampanjstudie av nyhetsrapporteringen i press, radio och TV under de fyra sista veckorna före valdagen den 16 september. I kampanjstudien ingår även en analys av tidningarnas ledarmaterial. Kampanjstudien omfattar Sveriges Radios nyhetsredaktioner - Rapport, Aktuellt och Eko-redaktionens 18-sändningar och deras respektive valextraprogram - samt det politiska nyhetsmaterialet i elva storstadstidningar och femton landsortstidningar. Innehållsanalysen omfattar i princip allt rikspolitiskt material. I kampanjstudien ingår även en mätning av det kommunal- och landstingspolitiska materialets utrymme i dagspressen. Någon innehållsmässig analys av det kommunal- och landstingspolitiska materialet har däremot inte utförts. Politiskt nyhetsmaterial är sådant material där en partipolitisk aktör förekommer som agerande aktör (subjekt) och/eller som omtalad aktör (objekt). När man uppträder som agerande aktör innebär det i princip att man antingen säger något eller gör något. Det motsvarar vad som i dagligt tal brukar kallas att 'få komma fram' i massmedierna. Att förekomma som omtalad aktör innebär att någon annan (agerande) aktör uttalar sig om eller på något annat vis etablerar en relation till den aktuella aktören. I det ena fallet är aktören aktiv och i det andra fallet passiv. Det som sagts ovan är den huvudregel som tillämpats i urvalet av artiklar och inslag i de olika medierna. I vissa fall har även det politiska innehållet bestämts med utgångspunkt från artikelns/inslagets ämnesmässiga innehåll. Om en artikel/inslag har behandlat sakfrågor av uppenbar politisk relevans har artikeln/inslaget kodats som politiskt material även om inte någon partipolitisk aktör agerar och/eller omtalas i artikeln. Syfte: Att beskriva, kartlägga och analysera nyhetsmedias rapportering av valrörelsen 1979.

Det medieurval som utnyttjas i kampanjstudien är inte i statistisk mening ett representativt urval av svenska massmedier. De tidningar som ingår har t ex inte valts ut genom ett slumpmässigt urvalsförfarande. De medier som tagits med i undersökningen har valts ut med utgångspunkt från huvudsakligen effektorienterad urvalsprincip. Den effektorienterade urvalsprincipen innebär att medier med stor spridning tagits med. Anledningen till detta är att ett av undersökningens huvudsyften är att studera medieeffekter. Man har därför försökt få med sådana medier i undersökningen som många väljare exponerar sig för. Detta har inneburit att exempelvis nyhetsprogrammen i radio och TV tagits med i undersökningen liksom de upplagemässigt största tidningarna i Sverige. Den effektorienterade urvalsprincipen har kompletterats med en grupprepresentativ urvalsprincip vilket innebär att olika typer av medier skall vara representerade i urvalet. I detta fall är två gruppkriterier av intresse - dels medietyp, dels mediets politiska färg. När det gäller medietyp är radio och TV samt storstadspressen redan representerade i urvalet genom den effektorienterade urvalsprincipen, eftersom de uppfyller kravet på en stor publik. Till detta kommer att samtliga riksdagspartiers huvudorgan är representerade i urvalet (gruppkriteriet politisk färg).

Non-probability: Purposive

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Content coding

Kodning av innehåll

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000114
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=de2e8ac11116a377125b109675937b1d8998a9c545959d98d10675f44806bad4
Provenance
Creator Kent Asp
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1986
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige