Best, Oirschotseweg 108 (gemeente Best) Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (BO en IVO-O) Salisbury Archeologische rapporten 235

Op basis van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat in het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt voor een eventueel aanwezig esdek en de top van het al dan niet verspoelde dekzand. In de top van het dekzand kunnen resten worden aangetroffen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. De hoge archeologische verwachting zoals weergegeven op de beleidskaart van de gemeente Best blijft op basis van het bureauonderzoek in stand. Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat er in het plangebied sprake is van een grotendeels intact bodemprofiel. Onder een bouwvoor en recent ophoogpakket is een 30 tot 105 cm esdek aanwezig, waaronder zich in vier van de zes boringen een podzolbodem met een variërende mate van intactheid bevindt. Dit betekent dat de relevante archeologische niveaus, het esdek en de top van het (verspoelde) dekzand, grotendeels intact zijn. De toppen van de niveaus bevinden zich respectievelijk tussen 0,2 en 0,8 m beneden maaiveld en 0,8 en 1,6 m beneden maaiveld. De hoge archeologische verwachting die in het bureauonderzoek is opgesteld voor beide niveaus blijft daarom in het gehele plangebied in stand. Op basis van de resultaten van het hier gerapporteerde onderzoek wordt een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek-Proefsleuven (IVO-P) aanbevolen binnen het plangebied.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z32-vct5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8s-prf9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156267
Provenance
Creator Soldaat, M.
Publisher Salisbury Archeologie bv
Contributor Salisbury Archeologie bv
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.368 LON, 51.508 LAT); Best; Noord-Brabant