Kuntoutustyöntekijät, vammaisasiakkaat ja vuorovaikutus 2006

Tutkimuksessa tutkittiin kuntoutustyöntekijöiden näkemyksiä vammaisuudesta sekä kuntoutusohjaajien työn merkityksiä ja vaikutuksia. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki sairaanhoitopiireille töitä tekevät kuntoutusohjaajat: keskussairaaloiden omat työntekijät ja ostopalveluna työtään tekevät. Kysymyspaperin ensimmäisessä osassa pyrittiin selvittämään työtehtävien luonnetta: miten keskimääräinen työviikko jakautuu, millaisten asiakkaiden kanssa kuntoutusohjaajat työskentelevät sekä minkä mittaisia yhteistyöprosessit ovat. Aluksi tiedusteltiin välitöntä kuntoutusohjauksen asiakastyötä, kuten asiakkaiden tapaamisen tyypillistä kestoa ja asiakastapaamisten määrää kuukaudessa. Puolestaan välillisen asiakastyön laatua selvitettiin kysymällä yhteistyötahojen kanssa neuvottelemiseen, matkoihin, kurssien järjestelyyn ja koulutuksiin kuluvaa aikaa. Kyselyn toisessa osassa keskityttiin asiakkaiden vuorovaikutussuhteisiin. Vastaajia pyydettiin kuvaamaan numeroasteikon avulla työssä näkemiään ja kokemiaan vuorovaikutussuhteiden laatua. Vastaajia pyydettiin arvioimaan (1) omaa ja asiakkaan, (2) asiakkaan ja perheenjäsenien sekä (3) asiakkaan ja palvelujärjestelmän vuorovaikutussuhdetta. Taustamuuttujina olivat mm. sukupuoli, ikä (luokiteltuna), työkokemus ja koulutus.

The study surveyed Finnish rehabilitation counsellors' views on the impact of their work for clients with disabilities or long-term illnesses as well as the position of their clients when they interact with their families and the service system. The target group included all rehabilitation counsellors working for joint municipal authorities for specialised health care in Finland (i.e. both the staff of central hospitals as well as outsourced employees). The first part of the questionnaire charted the nature of the respondents' work and how the average working week was distributed between different types of tasks. The first questions examined matters relating to direct patient work in rehabilitation counselling, e.g. the typical duration of a client meeting, the number of client meetings per month, and the number of times per year the respondents met with long-time clients. Questions also covered indirect patient work, e.g. the time spent on participating in negotiations and trainings, travelling, and arranging courses. The second part of the survey focused on the respondents' client relationships. The respondents were asked to evaluate a variety of different aspects in the interaction between (1) the respondent and his/her clients, (2) clients and members of their family, and (3) clients and other employees in the service process. Background variables included gender, age (categorised), work experience, working hours, and education.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3175
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ad2180128845ea4d89703cfc98f0488b6f33c7ec726a8dda0df1642c92ab5581
Provenance
Creator Notko, Tiina
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2018
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland