Gezondheidsenquête 2014

Sinds 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek geeft een zo volledig mogelijk overzicht van ontwikkelingen in de gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking in Nederland. De doelpopulatie bestaat voor het merendeel van de onderwerpen uit personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens.

De Gezondheidsenquête begint met een basisvragenlijst. In de basisvragenlijst wordt gevraagd naar achtergrondkenmerken zoals de samenstelling van het huishouden, het hebben van (en/of zoeken naar) betaald werk, beroep, bedrijf en opleidingsniveau. Na de basisvragenlijst volgt de eigenlijke gezondheidsenquête. Daarin wordt gevraagd naar de diverse aspecten van gezondheid, aandoeningen, beperkingen, contacten met zorgverleners, leefstijl en preventief gezondheidsgedrag. Een respondent merkt geen verschil tussen de basisvragenlijst en de gezondheidsvragenlijst. Hij of zij krijgt beide delen als één geheel ter beantwoording voorgelegd.

De Gezondheidsenquête wordt per 2014 in het volgende “mixed-mode” design uitgevoerd. Eerst worden steekproefpersonen benaderd om via internet deel te nemen (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden herbenaderd voor een ‘face-to-face’ interview (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing). Omdat enkele vragenblokken nogal persoonlijk van aard zijn, kunnen CAPI-respondenten die vragen zelf invullen (CASI – Computer Assisted Self Interviewing).

Jaarlijks wordt een bruto steekproef van ruim 15 duizend personen benaderd. Met een respons van 60-65 procent levert dit een netto steekproef op van ongeveer 9500 personen. Steekproef van personen, getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP). De steekproef wordt verspreid over de maanden van het jaar.

Dit DANS GECON 2014 bestand wijkt af van het microdatabestand Gezondheidsenquête 2014 dat op termijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk is. Voor nadere informatie neemt u contact op met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS via cvb@cbs.nl.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xcm-u69z
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-djmr-ef
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:63473
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .sav (SPSS); .pdf
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland