Generations and Gender Programme (GGP) - Sweden Wave 1

DOI

The Generations and Gender Programme (GGP) is a Social Science Research Infrastructure that provides micro- and macro-level data which significantly improve the knowledge base for social science. The Infrastructure is run by institutes with strong traditions in academic and policy-related research on population and family change and on survey methodology. The survey was conducted in two waves. Up till now, 19 countries have conducted at least one wave of data collection, with an average of 9,000 respondents per country. The Generations and Gender Programme is unique in its large coverage of Central and East European countries. Respondents are interviewed every 3 years and changes in the family life are recorded. GGP covers the whole adult life-course, between the age of 18 and 79. The Programme’s main goal is to provide data that can contribute to enhanced understanding of demographic and social developments and of the factors that influence these developments, with particular attention given to relationships between children and parents (generations) and those between partners (gender). A broad array of topics including fertility, partnership, the transition to adulthood, care duties and economic activities are covered by the survey. Purpose: The GGP aims to improve understanding of demographic and social changes and the factors influencing them. The GGP is particularly important for the study of relationships between children and parents (generations) and between couples (gender).

The Generations and Gender Programme (GGP) är en samhällsvetenskaplig forskningsinfrastruktur som tillhandahåller data på mikro- och makronivå som framtagits för att förbättra kunskapsbasen för det samhällsvetenskapliga fältet. Infrastrukturen drivs av flertalet institutioner med tradition inom forskning som berör befolkningsfrågor, familjeförändringar och undersökningsmetodik. Studien har utförts i två omgångar (wave 1 och wave 2). Hittills har 19 länder genomfört åtminstone en "wave" med i genomsnitt 9.000 respondenter per land. Vad som är unikt med The Generations and Gender Programme är att studien täcker stora delar av i Central- och Östeuropa. Alla respondenterna är i åldern 18-79 år och intervjuas vart 3 år för att förändringar i familjelivet ska kunna registreras. Programmets främsta mål är att tillhandahålla uppgifter som kan bidra till ökad förståelse för demografisk och social utveckling och de bakomliggande faktorer som påverkar utvecklingen, med särskild hänsyn till förhållandet mellan barn och föräldrar (generationer) och mellan partners (genus). Ett brett spektrum av ämnen såsom fertilitet, partnerskap, övergången till vuxenlivet, vård och omsorg och ekonomisk aktivitet omfattas av studien. Syfte: Generations and Gender Programme syftar till att förbättra förståelsen av demografiska och sociala förändringar och de faktorer som påverkar dem. GGP är i synnerhet viktig för studier av relationer mellan barn och föräldrar (generationer) och mellan par (kön). Den svenska Generations and Gender Survey (GGS) kommer att utgöra en viktig komponent i en internationell datainfrastruktur, the Generations and Gender Programme (GGP), organiserad av the Population Activities Unit of the United Nations Economic Commission of Europe (UNECE). Programmet består av en panelstudie i tre surveyomgångar (GGS) samt en därtill hörande databas med kontextuella uppgifter. Parallell titel är Svenska familjer i tiden. En central del av GGS rör beslutsprocesser i olika stadier av livscykeln och hur genusförhållanden såväl inom familjen som i samhället i stort interagerar med sådana processer. Genom att undersökningen tänks omfatta en uppföljning av vad som händer med respondenterna inom en sex- till tioårsperiod kan man senare även undersöka hur olika livsförhållanden och subjektiva inställningar påverkar familjerelaterade beslut samt omvänt hur sådana beslut påverkar personers olika subjektiva inställningar. Datamaterialet består av enkätundersökningen (med hjälp av telefonintervjuer kombinerade med en brevenkät). Ytterligare information om olika demografiska och socioekonomiska livsförlopp hämtas från svenska befolkningsregister. Förutom enkäten med cirka 14000 deltagare i åldrarna 18-79 år innehåller programmet en kontextdatabas med olika ekonomiska, sociala och familjepolitiska indikatorer.

Proportional-to-size sampling with a simple random sampling (SI) within strata. Samples were to be stratified by sex, age and metro/non-metro residence.

Urvalet stratifierades proportionellt utefter respondenternas kön, ålder och om de bodde i en storstad eller på landsbygden.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered postal questionnaire or online alternative for information on: household economy, household work, decision making, social and economic exchange, Health and Wellbeing, values, beliefs, Subjective norms, and intentions.

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Telephone interview (CATI WinDATI at Statistics Sweden) and Registers for information on: family of origin, current partner, children, partner history, fertility intentions, education, employment, occupation and income (respondent and current partner).

Telephone interview

Telefonintervju

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3b53ae6e53a0be41895c78af0dae4663e66d534fc90c82b57407dcfa59436c14
Provenance
Creator Thomson, Elizabeth; Andersson, Gunnar
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2017
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Medicine; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige; Australia; Australien; Belgium; Belgien; Bulgaria; Bulgarien; Estonia; Estland; France; Frankrike; Georgia; Georgien; Italy; Italien; Japan; Japan; Lithuania; Litauen; Netherlands; Nederländerna; Norway; Norge; Poland; Polen; Romania; Rumänien; Russian Federation; Ryssland; Czech Republic; Tjeckien; Germany; Tyskland; Hungary; Ungern; Austria; Österrike