Energia-asennetutkimus 2008

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aluksi kartoitettiin vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Tämän jälkeen vastaajat kertoivat, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää eri energiavaihtoehtojen osalta. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka luotettavina tietolähteinä he pitävät eri tahoja kuten ministeriöt, energiayhtiöt, Säteilyturvakeskus ja erilaiset järjestöt. Myös mielipide eri vesivoimahankkeiden (mm. Vuotoksen altaan rakentaminen, jo rakennettujen vesistöjen lisärakentaminen ja koskiensuojelulain purkaminen) toteuttamisesta selvitettiin. Lopuksi vastaajat kertoivat näkemyksensä siitä, kuinka varoja tulisi kohdentaa erilaisiin tavoitteisiin kuten työllisyys, lasten päivähoito, ympäristönsuojelu ja maanpuolustus. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, maakunta, koulutus, ammattiasema ja poliittinen suuntautuneisuus.

The survey charted Finnish attitudes to energy production and energy strategy. The data are part of an extensive survey series launched in 1983. The respondents' conceptions, opinions, beliefs, assessments, attitudes, and knowledge about energy issues were studied by presenting them with a number of statements relating to energy production. They were also asked whether Finland should increase or decrease the use of certain energy sources (e.g. coal, peat, natural gas, nuclear power, hydropower, wind power, bioenergy) in electricity generation. The reliability of various sources of information (e.g. different ministries, energy companies, Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) and various organisations) was surveyed, as well as views on realising different hydropower projects (e.g. building the Vuotos reservoir, additional building of waterways that already produce hydropower, and abolishing the Act on the Protection of Rapids). Finally, the respondents told their opinions on the allocation of funds between various objectives, such as employment, child day care, environmental protection, and national defence. Background variables included the respondent's gender, age, size of municipality of residence, region of residence, education, occupational status, and which political party R would vote for if the parliamentary elections were held at the time of the survey.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7234-0
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=083830b726445f420b1ee1e13ed4e6701587a89f60bcb95d79b5cdcaaa2c5a86
Provenance
Creator Kiljunen, Pentti; ÅF-Consult Oy; ÅF-Consult
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland