Land reflection seismic, hydrogeological and magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden - Modeled subsurface interfaces of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

DOI

Quick-clay landslides are common geohazards in Nordic countries and Canada. The presence of potential quick clays is confirmed using geotechnical investigations, but near-surface geophysical methods, such as seismic and resistivity surveys, can also help identifying coarse-grained materials associated to the development of quick clays. We present the results of four reflection seismic profiles next to the Göta River in Sweden, along which many quick-clay landslide scars exist. An extensive coarse-grained layer exists in the sedimentary sequence and is interpreted and modeled in a regional context. Hydrological modeling of the coarse-grained layer is performed. Magnetic data are also studied within this investigation. Modeled interfaces (xyz).

Jordskred av snabblera är vanliga "geohazards" i Norden och Kanada. Närvaron av potentiella snabbleror bekräftas med hjälp av geotekniska undersökningar, men geofysiska metoder i närheten av ytan, såsom seismiska och resistivitetsundersökningar, kan också bidra till att identifiera grovkornigt material i samband med utvecklingen av snabba leror. Vi presenterar resultaten av fyra reflexions-seismiska profiler bredvid Göta-floden i Sverige, längs vilka många jordskred av snabblera finns. Ett omfattande grovkornigt lager finns i sedimentärsekvensen och tolkas och modelleras i ett regionalt sammanhang. Hydrologisk modellering av det grovkorniga skiktet utförs. Magnetiska data studeras också inom denna undersökning.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/md19-qw71
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=533184616fa835463878a5472760ab73a11edee27665038868eef67e765623bf
Provenance
Creator Salas Romero, Silvia; Malehmir, Alireza; Snowball, Ian; Dessirier, Benoît
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2019
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Biology; Biospheric Sciences; Construction Engineering and Architecture; Ecology; Engineering; Engineering Sciences; Geosciences; Life Sciences; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige