Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: yritykset

Kysely on osa laajempaa Suomen innovaatiojärjestelmää arvioivaa INNOEVAL-tutkimusta. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten yritysten mielipiteitä Suomen innovaatiojärjestelmästä. Aluksi vastaajat antoivat arvosanan Suomen innovaatiojärjestelmälle tällä hetkellä ja viisi vuotta sitten, sekä arvioivat minkä arvosanan innovaatiojärjestelmä saisi viiden vuoden päästä. Tämän jälkeen vastaajat arvioivat, millainen rooli julkisilla toimijoilla on innovaatiojärjestelmässä, ja kuinka tärkeinä he pitävät lueteltuja julkisia toimijoita oman yrityksensä kannalta. Mainittuja toimijoita ovat mm. Tekes, Sitra ja Suomen Akatemia. Vastaajat kertoivat mielipiteensä siitä, onko Suomen innovaatiopolitiikka enemmän teknologiavetoista vai käyttäjälähtöistä. Tämän jälkeen kysyttiin, ovatko yliopistot ja tiedekorkeakoulut, ammattikorkeakoulut sekä julkiset tutkimuslaitokset suoriutuneet hyvin luetelluista tehtävistä (kansainvälinen huippututkimus, tutkimus kotimaisiin tarpeisiin, osaajia kansainvälisen liiketoiminnan tarpeisiin ja osaajia paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin). Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipide innovaatiojärjestelmän onnistumisesta kasvuyrittäjyyden edistäjänä. Lisäksi haluttiin tietää, kokevatko vastaajat, että innovaatiopolitiikalla hoidetaan myös aluepoliittisia tavoitteita, sekä onko kansallisen tason innovaatiopolitiikka yhtä tehokasta Suomen eri alueilla. Vastaajat kertoivat, kuinka tärkeää kansalliset ja kansainväliset verkostot ovat heidän organisaationsa toiminnassa, minkä jälkeen heille esitettiin väittämiä mm. yliopistouudistuksen, strategisten huippuosaamisen keskittymien ja sektoritutkimuslaitosten mahdollisen uudistamisen vaikutuksista innovaatiojärjestelmään. Seuraavaksi selvitettiin, mistä yrityksen tulot pääosin tulevat, ja mikä on yrityksen pääasiallinen asema toimitusketjussa. Vastaajille lueteltiin asioita kuten yleinen myönteinen suhtautuminen riskinottoon ja kannustava yritys- ja pääomaverotus, ja kysyttiin, kuinka tärkeitä ne ovat yrityksen toiminnan kannalta. Vastaajat arvioivat myös innovaatiojärjestelmää yksityisen yritys- ja innovaatiotoiminnan edistämisen näkökulmasta, sekä kertoivat mielipiteensä siitä, kuinka tehokkaana tapana kasvattaa kasvuyrityksen määrää he näkisivät voittoihin ja voitonjakoihin kohdistuvat verohelpotukset. Tämän jälkeen esitettiin kysymyksiä yritysten innovaatiotoiminnasta: onko yritys harjoittanut innovaatiotoimintaa viimeisen kolmen vuoden aikana, kuinka tärkeitä luetellut suomalaiset ja ulkomailla sijaitsevat toimijat ovat yrityksen innovaatiotoiminnan kannalta, ja millainen rooli loppukäyttäjillä on yritysten innovaatiotoiminnassa. Lopuksi kysyttiin, onko jokin yrityksen keskeinen investointihanke tai muu projekti lykkääntynyt tai peruuntunut rahoitusmarkkinakriisin johdosta.

The survey is part of the larger INNOEVAL survey evaluating the Finnish National Innovation System from several angles. In this study, the opinions of Finnish firms on the Finnish National Innovation System were queried. First, the respondents were not only asked to rate the current Finnish National Innovation System (NIS), but also the NIS as it was five years ago, and the NIS as it is expected to be after five years. Their views were probed on the role of public sector actors in the Finnish NIS from the point of view of their own firms. In addition, they indicated the importance of various actors (e.g. Tekes (the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation), Sitra (the Finnish Innovation Fund), the Academy of Finland) for their firms. The respondents were also asked to evaluate the orientation of the current Finnish innovation policy on a scale from "strong technology push" to "strong demand pull". Next, they indicated whether universities, polytechnics and public research organisations have successfully taken care of various tasks, such as international top-class research, research for the national needs, and the production of experts for the international business activities as well as for the needs of local business activities. Views were charted on the innovation system's ability to support growth entrepreneurship. In addition, the respondents were asked whether they experienced that the NIS also promotes regional policy agendas, and whether the national innovation policy is equally effective in all regions of Finland. The respondents were asked about the importance of national and international networks on the activities of their own organisations, and they were presented with a set of attitudinal statements on the impact of the new Universities Act, the centres of strategic excellence (SHOKs), and the potential reform of publicly funded research organisations on the NIS. The primary source of earnings for the respondents' companies was charted, as well as the companies' primary position in the distribution chain. The respondents evaluated the importance of various aspects, such as a generally positive attitude towards risk taking in society and a motivating company and capital taxation scheme, from the perspective of their operations. In addition, they characterised the innovation system against the backdrop of facilitating private business and innovation activities, and gave their opinions on how efficient they considered tax incentives regarding earnings and profit sharing in increasing the number of growth companies. The respondents were also asked about whether their companies had engaged in innovation activities in the last three years, how important they considered various domestic and foreign factors from the perspective of their companies' innovation activities, and what kind of role end users had in their innovation activities. Finally, the respondents were asked whether any of their companies' investment, R&D, or any other type of projects had been deferred or cancelled due to the global financial crisis.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2488
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2859cc9e1894926d4ca23a87e29fa470dcd532adb4e059a3f6374099f71af558
Provenance
Creator Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA); Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland