Finnish Local Government Barometer 2009: Inhabitants

Kyselyssä selvitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnista ja kunnallisten palveluiden järjestämisestä erityisesti taloustaantuman olosuhteissa. Aluksi kysyttiin, mitkä luetelluista asioista huolestuttavat vastaajia kotikunnissaan. Vaihtoehtoja olivat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden heikko saatavuus, rasismin ja ulkomaalaisvihamielisyyden esiintyminen, rikollisuuden määrä, ympäristön epäsiisteys, liikennemelu ja kunnan taloudellisen tilan kehitys. Tämän jälkeen lueteltiin erilaisia kuntien palveluja, taloutta ja hallintoa koskevia tavoitteita, ja pyydettiin vastaajia kertomaan, mitkä niistä he hyväksyisivät meneillään olevan talouden taantuman aikana. Vaihtoehtoja olivat esimerkiksi kunnallisveron korottaminen, kunnallisten palveluiden ulkoistaminen ja kunnan palvelujen laatutason laskeminen. Seuraavaksi lueteltiin kunnan menokohteita, kuten viher- ja virkistysalueiden kunnossapito, joukkoliikennepalvelut, yrityselämän tukeminen, lasten päivähoito ja kulttuuripalvelut. Vastaajilta kysyttiin, mistä menoista voitaisiin heidän mielestään säästää silloin, kun kuntien on karsittava menojaan. Lisäksi vastaajat arvioivat erilaisten palveluiden, kuten koulujen, toimeentulotuen ja terveyspalveluiden, toteuttamista kotikunnissaan. He kertoivat mielipiteensä myös siitä, mitkä näistä palveluista kuuluvat ehdottomasti kuntien vastuulle ja mitkä voitaisiin luovuttaa valtion, yritysten, yhteisöjen tai kuntalaisten itsensä hoidettavaksi. Lopuksi vastaajat kertoivat, kuinka samaa tai eri mieltä he ovat erilaisten väittämien kanssa, jotka koskivat muun muassa kunnallisten palveluiden kohdentamista, yksityistämistä sekä kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden valtaa. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiryhmä, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot.

The survey charted the respondents' attitudes towards municipalities and municipal service provision, especially in the light of the current economic recession. First, the respondents were asked whether they were worried about various things, such as the low availability of social and health care services, racism and hostility towards foreigners, criminality, unclean environment, traffic noise, and the development of the municipality's financial situation. They were also presented with a list of various objectives related to municipal services, finances, and administration, and asked which of them they would accept during the current economic recession. The objectives included raising the municipal tax rate, outsourcing municipal services, and decreasing the quality of municipal services. Next, the respondents were presented with a list of targets for public expenditure, such as the maintenance of parks and recreation areas, public transport services, support of business, child day care, and cultural services. They were asked which of these targets could be cut down when the municipalities have to reduce their expenditure. In addition, they estimated how various services, such as schools, social assistance, and health care services, were organised in their municipality of residence. They were also asked which of these services must absolutely be organised by the municipality, and which could be organised by the state, private companies, organisations, or the inhabitants of the municipality. Finally, the respondents were presented with a set of attitudinal statements on the allocation and privatising of municipal services and the power of municipal authorities and elected officials. Background variables included the respondent's gender, age, education, occupational status, household composition, province of residence (NUTS3), and household gross income.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2469
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=901df7a77052e49e3d33e3d29f53a528d0b1b52656cc891af6a88ee1a04a3165
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland