Plangebied St. Jozefterrein te Gaanderen, gemeente Doetinchem

In opdracht van Wiegerinck Architectuur en Stedenbouw heeft RAAP op 14 november 2019 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het project ?St Jozefterrein te Gaanderen? in de gemeente Doetinchem.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek op het St. Jozefterrein in Gaanderen zijn de sporen aangetroffen van een wegtrac? dat dateert v??r 1832. De karrensporen en bijbehorende bermsloot lopen in een noordwestelijke-zuidoostelijke richting door ??n van de proefsleuven. Het vermoeden is dat het een oude landweg betreft die op de grens van het hooggelegen heidegebied en lager gelegen bouwland liep.

De weg is gelegen naast een laagte in het landschap, ook wel een ondiepe depressie, die is opgevuld geraakt met natuurlijk gevormde sterk humeuze lagen. De laagte loopt vermoedelijk door richting het westen en oosten, gezien de gelijke diepte van de C-horizont in beide proefsleuven, maar in het oosten is de sterk humeuze natuurlijk gevormde laag afwezig. In vrijwel het gehele onderzoeksgebied is een meerfasig plaggendek aanwezig waarin ook esgreppels zijn waargenomen. Aan de westzijde van het onderzoeksgebied is het plaggendek grotendeels verrommeld en in de zuidwesthoek zelfs helemaal niet aanwezig. Deze scheiding kan mogelijk te maken hebben met de grens tussen hoger gelegen terrein (heide) en lager gelegen gebied dat eeuwenlang als akker heeft dienst gedaan en is opgehoogd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xuk-8c33
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ii-hyfn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:159972
Provenance
Creator Kiefte, D. te
Publisher RAAP
Contributor RAAP
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/pdf; application/msword; image/jpeg; .mdb; .shp
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.343 LON, 51.930 LAT); Netherlands; St. Jozefterrein te Gaanderen, gemeente Doetinchem